Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Rozbiórka obiektu (cz. 2)

Data publikacji: 06-11-2006 Autor: Władysław Kulon, Paweł Żmija
Autor: B. Brosz

Przypadek kwalifikowany, czyli prowadzenie robót rozbiórkowych bez uzyskania pozwolenia bądź bez zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu.

Opisane na wstępie sytuacje dotyczą przypadków, kiedy to podmioty określone w art. 52 ustawy Prawo budowlane (dalej: Pb) prowadzą roboty budowlane w warunkach szeroko rozumianej samowoli budowlanej, polegającej na wznoszeniu obiektu budowlanego, a nakaz rozbiórki jest wynikiem nakazu organu administracyjnego (organu nadzoru budowlanego). Należy jednak zwrócić uwagę, iż mogą zdarzyć się sytuacje odmienne, kiedy inwestor prowadzi roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części w warunkach samowoli budowlanej bądź w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia czy też zagrożenie środowiska.

W jakich sytuacjach

Ustawodawca nie przewidział odrębnego trybu postępowania w tego rodzaju przypadkach, uznając, że regulacja wynikająca z przepisów art. 50-52 Pb jest w tej materii kompletna.  Oznacza to, iż w przypadku prowadzenia robót budowlanych polegających na rozbiórce obiektu budowlanego bądź jego części bez zgody właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej zastosowanie będą miały przepisy art. 50 i 51 Pb. Oczywiście, należy przy ich stosowaniu uwzględnić odmienność stanu faktycznego i postępować adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Dodatkowo należy stwierdzić, iż możliwe jest – w zależności od badanego przypadku – zastosowanie zarówno pkt 1, 2, jak również pkt 3 tego artykułu. 1. W przypadku określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1 Pb w bardzo ograniczonym zakresie, jeżeli nie zostanie on w ogóle wyłączony, będzie miał zastosowanie nakaz polegający na „rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części”, bowiem celem procedury legalizacyjnej jest zapobieżenie robotom budowlanym prowadzonych niezgodnie z ustawą. Oznacza to, iż organ decyzyjny w sytuacji „braku możliwości naprawy” winien wydać nakaz zaniechania dalszych robót budowlanych bądź nakaz przywrócenia stanu poprzedniego, co oznaczałoby jego odbudowę. 2. Z sytuacją określoną w art. 51 ust. 1 pkt 2 będziemy mieli do czynienia zarówno w przypadku prowadzenia robót rozbiórkowych prowadzonych w oparciu o decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę, jak również w sytuacji, kiedy charakter robót rozbiórkowych nie podlega reglamentacji art. 28-31 Pb. Przesłanką jego zastosowania jest prowadzenie robót budowlanych w sposób, o którym mowa w art. 50 oraz możliwość ich sanacji poprzez wydanie nakazu wykonania „określonych czynności lub robót budowlanych”. W przepisie tym chodzi o wykonanie takich „czynności faktycznych”, które spowodują, iż dana inwestycja będzie doprowadzona do stanu zgodnego z przepisami. 3. Trzecią grupę przypadków reguluje art. 51 ust. 1 pkt 3 Pb.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne