Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Od tego trzeba zacząć

Data publikacji: 06-11-2006 Autor: Karol Klimek
Autor: B. Brosz

Kosztorys inwestorski służy określaniu wartości szacunkowej zamówienia. Jego podstawą techniczną jest jednak przedmiar robót, który przedstawia sposób ustalania cen jednostkowych.

Przy udzielaniu zamówienia publicznego na roboty budowlane, podobnie jak na usługi i dostawy, bardzo ważnymi częściami jego przygotowania sądwa elementy: opis przedmiotu zamówienia i wartośćszacunkowa zamówienia. Zgodnie z art. 31 ust. 1 Pzp zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocądokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocąprogramu funkcjonalno-użytkowego (art. 31 ust. 2 Pzp). Należy zwrócićuwagę, iżdokumentacja projektowa, o której mowa w Pzp, jest pojęciem wprowadzonym na potrzeby tej ustawy i nie wolno jej utożsamiaćz projektem budowlanym określonym w ustawie Prawo budowlane (dalej: Pb), z dokumentacją(projektem) technicznąw jej potocznym rozumieniu, jak równieżz pojęciami dokumentacja lub projekt, użytymi w kodeksie cywilnym (art. 647 i art. 648). Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, a także program funkcjonalno-użytkowy w rozumieniu Pzp sąopracowaniami, które w całości sąprzekazywane przez zamawiającego wykonawcom ubiegającym sięo zamówienie publiczne.  Natomiast zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 Pzp wartośćszacunkowązamówienia na roboty budowlane ustala sięna podstawie kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych, to zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 Pzp wartośćszacunkowązamówienia ustala sięna podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Z powyższego wynika, że istnieje bardzo ścisłe powiązanie metod i podstaw określenia wartości zamówienia na roboty budowlane z postanowieniami Pzp dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. W Pzp przewidziano, w celu doprecyzowania zasad szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane, wydanie przez właściwego ministra rozporządzenia określającego metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz planowanych kosztów prac projektowych i robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. W niniejszym artykule ograniczęsięwyłącznie do zagadnieńzwiązanych z kosztorysem inwestorskim.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne