Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Samowolne zajęcia pasa drogowego

Data publikacji: 02-01-2012 Autor: Magdalena Florczak
Autor: BartłomiejBrosz

Każdy może wykorzystywać drogę publiczną zgodnie z jej przeznaczeniem – czyli do ruchu i postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych. Ograniczenia tego prawa mogą być wprowadzane wyłącznie na podstawie określonych przepisów. 

Pas drogowy to nie tylko jezdnia, po której poruszają się pojazdy, czy chodnik, po którym poruszają się piesi. W skład pasa drogowego wchodzą, prócz drogi, wszystkie obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogami.

 

Zasady korzystania z dróg są takie same niezależnie od ich kategorii: czy chodzi o drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zostały określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.), dalej: udp, oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy.

 

Pasem drogowym zarządza zarządca drogi, którym jest organ administracji rządowej (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych) bądź organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (zarządy województw, powiatów oraz wójt/burmistrz/prezydent miasta w stosunku do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych). W praktyce najczęściej jednostki samorządu terytorialnego powołują wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, których zadaniem jest bezpośrednie sprawowanie zarządu nad drogą. Zazwyczaj są to zarządy dróg gminnych, powiatowych czy wojewódzkich.

 

Zgodnie z art. 1 udp każdy może wykorzystywać drogę publiczną zgodnie z jej przeznaczeniem – czyli do ruchu i postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych. Korzystanie z dróg publicznych w tym celu może być ograniczane (np. poprzez opłaty za parkowanie pojazdów lub za korzystanie z przepraw promowych) wyłącznie na podstawie udp lub innych przepisów szczególnych. Odpowiednio do wyżej wymienionych przepisów oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 udp zabrania się korzystania z pasów dróg publicznych w celach niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. w celu lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z funkcjonowaniem budowli drogowej oraz obsługą ruchu drogowego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne