Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wadliwy opis przedmiotu zamówienia

Data publikacji: 06-11-2006 Autor: Leszek Klepacki

Przy pomocy jakich parametrów opisać przedmiot zamówienia, aby wybrany w postępowaniu o zamówienie wykonawca dostarczył dokładnie to, czego zamawiający oczekiwał, rozpoczynając postępowanie.

Zamawiający, dokonując identyfikacji swoich potrzeb, określa przedmiot zamówienia w oparciu o definicję zamówienia zawartą w art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Z treści tej definicji wynika, że przedmiotem umowy (stosunku cywilnoprawnego) mogą być zarówno rzeczy, różne postacie energii, dobra niematerialne, prawa majątkowe. Określenie przedmiotu zamówienia uzewnętrznione jest w ogłoszeniu (art. 41 pkt 4 Pzp, art. 48 ust. 2 pkt 3 Pzp, art. 56 ust. 1 Pzp, art. 60c ust. 1 Pzp, art. 63 ust. 2 pkt 2 Pzp). Jest to istotna czynność, bowiem jej wadliwość może spowodować zarzut ze strony organów kontrolnych co do prawidłowości postępowania pod kątem spełnienia hipotezy art. 32 ust. 2 Pzp, tj. podziału zamówienia na części.

Uczciwa konkurencja

Wprawdzie na gruncie przepisów ustawy nie obowiązuje zasada agregacji zamówień (choć była przewidywana w art. 3a ustawy o zamówieniach publicznych), to z kolei trudno sobie wyobrazić, aby np. dostawy żywności, materiałów biurowych czy też mebli realizowane były jako samoistne przedmioty postępowania, bowiem w takiej sytuacji zamawiający nigdy w odniesieniu do takich potrzeb nie byłby zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z racji jej wyłączenia na postawie art. 4 pkt 8 Pzp. Jednak obowiązek wydatkowania środków publicznych w oparciu o zasady wymienione w art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (racjonalności, oszczędności) obliguje zamawiającego do traktowania potrzeb, które są przeznaczone do identycznego lub podobnego użytku, do określenia przedmiotu zamówienia w jednym postępowaniu. Dokonując opisu przedmiotu postępowania zamawiający, w zależności od rodzaju potrzeb, może to uczynić w następujący sposób:

 

  • opisać je jednoznacznie i wyczerpująco za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mające wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 Pzp),
  • opisać je za pomocą cech technicznych i jakościowych przy zastosowaniu Polskich Norm przenoszących normy europejskie, a w przypadku ich braku w kolejności: – europejskich aprobat technicznych, – wspólnych specyfikacji technicznych, – norm międzynarodowych, – technicznych systemów odniesienia (art. 30 ust. 1-3 Pzp),
  • poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, dokonanych w sposób zapewniający dokładny, a zatem odpowiadający treści art. 29 Pzp opis przedmiotu zamówienia (art. 30 ust. 6 Pzp),
  • za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – w odniesieniu do robót budowlanych lub programu funkcjonalno-użytkowego, gdy zamawiający realizuje swoje potrzeby w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” (art. 31 ust. 1-2 Pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne