Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Najważniejsza jest treść

Data publikacji: 06-11-2006 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Fot. Ingram Publishing

Zgodnie z zasadą opisaną w prawie zamówień publicznych wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty i to w taki sposób, aby swoją treścią odpowiadała ona specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca, w odpowiedzi na ogłoszenie zamawiającego o chęci udzielenia zamówienia, składa w odpowiednim czasie swoją ofertę. Oferta jest formą oświadczenia chęci zawarcia umowy zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodność z siwz

Zgodnie z art. 82 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (dalej: Pzp) wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty. Musi być ona złożona w taki sposób, by swą treścią odpowiadała siwz. Musi też zostać złożona w formie pisemnej. Należy przy tym przypomnieć, że oferta złożona w postaci elektronicznej i opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym jest formą równą formie pisemnej, tyle że zamawiający musi najpierw dopuścić możliwość złożenia oferty w takiej formie. Przyjęty w Pzp zapis daje zamawiającemu tylko prawo decydowania o formie składanej oferty (pisemnie czy też elektronicznie). Uważam, że ustawodawca chciał w ten sposób zabezpieczyć interesy wykonawców. Zamawiający musi bowiem być przygotowany na przyjęcie oferty w formie elektronicznej. Nie chodzi tylko o możliwość weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, ale przede wszystkim o zachowanie tajemnicy treści oferty do czasu wyznaczonego terminu otwarcia ofert. Zamawiający musi dysponować takimi możliwościami technicznymi, które pozwolą na zachowanie treści ofert w tajemnicy do czasu ich otwarcia. Zamawiający już w ogłoszeniu musi zawiadomić wykonawcę, czy dopuszcza składanie ofert wariantowych. Zgodnie z art. 2 pkt 7 Pzp oferta wariantowa to taka, która przewiduje, zgodnie z zapisami siwz, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. Muszę w tym miejscu ze smutkiem stwierdzić, że w swojej karierze nie udało mi się jeszcze spotkać specyfikacji z prawidłowo opisanymi warunkami związanymi z ofertą wariantową. Bardzo często w trakcie przygotowywania siwz zamawiający kieruje się możliwością złożenia oferty wariantowej, chcąc zakamuflować swoją niekompetencję związaną z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami, jakie musi spełnić wykonawca. Może się wtedy okazać, że zamiast źle opisanej możliwości złożenia ofert wariantowych lepiej jest wybrać tryb negocjacyjny, by w jego trakcie doprecyzować konkretne elementy. Biorąc pod uwagę to, iż negocjacje z ogłoszeniem, zgodnie z przesłanką opisaną w art. 55 ust. 1 pkt 5 Pzp, mogą być ogłoszone dla zadań o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, dla bardzo dużej liczby zamówień bez większego trudu będziemy mogli doprecyzować opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji. Oczywiście, powyżej progu muszą być spełnione inne przesłanki opisane w ustawie. Należy pamiętać, że treść złożonej oferty musi odpowiadać siwz. Pozwolę sobie bardzo wyraźnie podkreślić określenie „treść oferty”, a więc nie jej forma. Jakże często (być może w dobrej wierze) zamawiający tworzy druk oferty i zezwala na złożenie oferty tylko na druku, którysam stworzył. Zwracam uwagę, że jest to błąd, bo nie forma, a treść złożonej oferty jest najważniejszym elementem. A więc, jeśli wykonawca przedstawi swoją ofertę w innej formie niż to opisał zamawiający w siwz i oferta ta będzie – bez żadnych wątpliwości – odpowiadać zapisom niezbędnych treści ujętych w siwz, to mimo iż nie jest przedstawiona na druku zamawiającego, musi zostać przez niego przyjęta.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne