Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Najważniejsza jest treść

Data publikacji: 06-11-2006 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Fot. Ingram Publishing

Zgodnie z zasadą opisaną w prawie zamówień publicznych wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty i to w taki sposób, aby swoją treścią odpowiadała ona specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca, w odpowiedzi na ogłoszenie zamawiającego o chęci udzielenia zamówienia, składa w odpowiednim czasie swoją ofertę. Oferta jest formą oświadczenia chęci zawarcia umowy zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodność z siwz

Zgodnie z art. 82 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (dalej: Pzp) wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty. Musi być ona złożona w taki sposób, by swą treścią odpowiadała siwz. Musi też zostać złożona w formie pisemnej. Należy przy tym przypomnieć, że oferta złożona w postaci elektronicznej i opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym jest formą równą formie pisemnej, tyle że zamawiający musi najpierw dopuścić możliwość złożenia oferty w takiej formie. Przyjęty w Pzp zapis daje zamawiającemu tylko prawo decydowania o formie składanej oferty (pisemnie czy też elektronicznie). Uważam, że ustawodawca chciał w ten sposób zabezpieczyć interesy wykonawców. Zamawiający musi bowiem być przygotowany na przyjęcie oferty w formie elektronicznej. Nie chodzi tylko o możliwość weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, ale przede wszystkim o zachowanie tajemnicy treści oferty do czasu wyznaczonego terminu otwarcia ofert. Zamawiający musi dysponować takimi możliwościami technicznymi, które pozwolą na zachowanie treści ofert w tajemnicy do czasu ich otwarcia. Zamawiający już w ogłoszeniu musi zawiadomić wykonawcę, czy dopuszcza składanie ofert wariantowych. Zgodnie z art. 2 pkt 7 Pzp oferta wariantowa to taka, która przewiduje, zgodnie z zapisami siwz, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. Muszę w tym miejscu ze smutkiem stwierdzić, że w swojej karierze nie udało mi się jeszcze spotkać specyfikacji z prawidłowo opisanymi warunkami związanymi z ofertą wariantową. Bardzo często w trakcie przygotowywania siwz zamawiający kieruje się możliwością złożenia oferty wariantowej, chcąc zakamuflować swoją niekompetencję związaną z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami, jakie musi spełnić wykonawca. Może się wtedy okazać, że zamiast źle opisanej możliwości złożenia ofert wariantowych lepiej jest wybrać tryb negocjacyjny, by w jego trakcie doprecyzować konkretne elementy. Biorąc pod uwagę to, iż negocjacje z ogłoszeniem, zgodnie z przesłanką opisaną w art. 55 ust. 1 pkt 5 Pzp, mogą być ogłoszone dla zadań o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, dla bardzo dużej liczby zamówień bez większego trudu będziemy mogli doprecyzować opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji. Oczywiście, powyżej progu muszą być spełnione inne przesłanki opisane w ustawie. Należy pamiętać, że treść złożonej oferty musi odpowiadać siwz. Pozwolę sobie bardzo wyraźnie podkreślić określenie „treść oferty”, a więc nie jej forma. Jakże często (być może w dobrej wierze) zamawiający tworzy druk oferty i zezwala na złożenie oferty tylko na druku, którysam stworzył. Zwracam uwagę, że jest to błąd, bo nie forma, a treść złożonej oferty jest najważniejszym elementem. A więc, jeśli wykonawca przedstawi swoją ofertę w innej formie niż to opisał zamawiający w siwz i oferta ta będzie – bez żadnych wątpliwości – odpowiadać zapisom niezbędnych treści ujętych w siwz, to mimo iż nie jest przedstawiona na druku zamawiającego, musi zostać przez niego przyjęta.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne