Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Finansowanie zamówień

Data publikacji: 06-11-2006 Autor: Jacek Jerka

Zabezpieczenie środków na realizację zamówienia nie jest konieczne do wszczęcia postępowania ani zawarcia umowy. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych istnieją jednak pewne ograniczenia.

Wydatkowanie środków publicznych opiera się na kilku podstawowych zasadach, określonych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych – dalej: uofp (DzU z dnia 20 grudnia 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uszczegółowionych w aktach wykonawczych do tej ustawy. Dwie z tych zasad mają bardzo istotne znaczenie dla wydatkowania środków publicznych:

 

  1. wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych (art. 35 ust. 1 uofp).,
  2. jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych (art. 35 ust. 4 uofp).

 

W praktyce funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych bardzo poważne kontrowersje i niejasności budzi wzajemny stosunek – na gruncie uofp – tych dwóch równorzędnych zasad. W tym miejscu ograniczę się tylko do przybliżenia zależności zachodzących pomiędzy wyżej wymienionymi zasadami oraz różnic, jakie między nimi występują na poziomie planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

 

Zabezpieczenie środków publicznych a wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne

 

1. W art. 35 ust. 1 uofp ustawodawca dopuścił możliwość ponoszenia wydatków na cele i w wysokości określonej w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. W myśl innych przepisów uofp ujęte w wyżej wymienionym planie finansowym wydatki stanowią nieprzekraczalny limit i obejmują zasadniczo wydatki ponoszone w okresie jednego roku. Tak więc, na gruncie uofp, zabezpieczenie środków publicznych sprowadza się w praktyce do ujęcia określonych wydatków we właściwym dokumencie, stanowiącym plan finansowy w rozumieniu przepisów prawa. Pominięte tu zostały odrębności charakterystyczne dla określania limitów wydatków w ustawie budżetowej i uchwale budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne