Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Procedury protestacyjno-odwoławcze

Data publikacji: 06-11-2006 Autor: mec. Zbigniew Pawlak
Tagi:    siwz   przetarg nieograniczony
Autor: Fot. Konrad Konstantynowicz

Procedury protestacyjno-odwoławcze

Chciałbym zacząć od przedstawienia kilku zasad, które legły u podstaw zmian wprowadzonych w Prawie zamówień publicznych w zakresie procedur protestacyjno-odwoławczych. Najbardziej istotną zmianą jest przeniesienie na grunt środków ochrony prawnej instytucji znanej w procedurze cywilnej i występującej na gruncie kodeksu postępowania cywilnego, a mianowicie interwencji ubocznej. W kpc oznacza ona, iż każdy, kto ma interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy w sądzie powszechnym na rzecz jednej ze stron (powoda czy pozwanego) może zgłosić przystąpienie do tej strony w charakterze interwenienta ubocznego. I chociaż ustawa zmieniająca nie posługuje się tożsamym terminem, to istota nowej instytucji wprowadzonej do środków ochrony prawnej, oczywiście z pewnymi odmiennościami, jest ta sama. Przed nowelizacją znana była wyłącznie instytucja „przyłączenia się do protestu”. Po wpłynięciu protestu zamawiający informował o tym fakcie, wzywając wykonawców do przyłączenia się do protestu.  Jedynym środkiem, jakim dysponował wykonawca zainteresowany udziałem w procedurze protestacyjno- odwoławczej, była możliwość popierania zarzutów podnoszonych przez innego z uczestników postępowania. Istota zmiany sprowadza się do faktu, iż wykonawca może zgłosić przystąpienie do procedury protestacyjno-odwoławczej na etapie protestu. Zaś w fazie odwołania zgłoszenie przystąpienia może mieć miejsce zarówno po stronie wykonawcy, który ten protest wniósł, jak i po stronie zamawiającego, jeżeli tylko jest w stanie wykazać interes prawny w przystąpieniu na jego rzecz. Kolejna zmiana wiąże się z pewnym niepisanym założeniem ustawy nowelizacyjnej odnośnie zlikwidowania przewlekłości postępowań, na co wpływ miały m.in. również procedury protestacyjno-odwoławcze. Cel ten ma być osiągnięty m.in. poprzez regulację art. 183 ustawy, który stanowi, iż zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień siwz oraz wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Konsekwencją tej regulacji jest zapis art. 92 ust. 1, który stanowi, iż zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze oferty, ofertach odrzuconych czy też wykonawcach wykluczonych – wyłącznie w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę. W tej sytuacji, jeżeli wykonawcy będą składać odwołania we wskazanym wyżej zakresie w ramach tego samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, to złożą je w tym samym czasie. Tym samym jest możliwe zarządzenie przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych łącznego ich rozpoznania. Jest to jednak element fakultatywny. Inna regulacja wiąże się ze specyfiką przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji postępowanie w tym trybie nie może być prowadzone bez udostępnienia specyfikacji na stronie internetowej. Jest to obowiązek niezależny od wartości zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne