Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Błędy w ustalaniu warunków udziału w postępowaniu

Data publikacji: 06-11-2006 Autor: Halina Olszowska
Tagi:    olszowska   siwz
Autor: Fot. Paweł Hoffman

Błędy w ustalaniu warunków udziału w postępowaniu i ich konsekwencje

Głównym celem zamawiającego wszczynającego postępowanie jest udzielenie zamówienia, czyli zawarcie umowy, a nie unieważnienie postępowania. Ma on prawo udzielić zamówienia publicznego wyłącznie temu wykonawcy, który spełnia określone warunki udziału w postępowaniu i został wybrany zgodnie z przepisami ustawy. Wykonawca, chcąc uzyskać zamówienie publiczne, musi przystąpić do postępowania z chwilą jego wszczęcia i spełnić wszystkie określone przez zamawiającego warunki. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp. Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, jest z niego wykluczony na mocy art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp. Wykluczenie wykonawcy z postępowania może nastąpić wyłącznie na podstawie informacji zawartej w żądanych przez zamawiającego oświadczeniach i dokumentach, jakie wykonawca złożył do postępowania.  W trakcie postępowania zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (art. 25 ust. 1 Pzp) i określonych w rozporządzeniu. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i określonych wymagań przez oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp). Pod rygorem wykluczenia z postępowania wykonawca, razem z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, składa oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp). Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie złożyli oświadczenia i dokumenty, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Jeśli wykonawcy takich dokumentów w wyznaczonym terminie nie złożą bądź nie uzupełnią, zamawiający zobowiązany jest wykluczyć ich z postępowania. Swoich błędów zamawiający nie może poprawić poprzez modyfikację siwz, szczególnie w zakresie kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełnienia. Jest to ważne w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacjach z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnym, gdzie informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach służą do kwalifikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający musi unieważnić postępowanie, jeżeli jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a postawienie błędnych warunków jest właśnie naruszeniem przepisów ustawy. Jeżeli unieważnienie postępowania nastąpiło z winy zamawiającego, wykonawcom, których oferty nie podlegały odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności przygotowania oferty. Zamawiający najczęściej popełniają podstawowy błąd, wymagając od wykonawców zbyt wiele w stosunku do potrzeb wynikających z przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji. Spośród wielu błędów popełnianych przez zamawiającego podczas ustalania warunków udziału w postępowaniu zostało wyodrębnionych dziesięć:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne