Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Podział przez wydzielenie

Data publikacji: 02-01-2012 Autor: Sebastian Pietrzyk

Jakie konsekwencje wobec rozwiązania umowy ze spółką dzieloną powstają w przypadku, gdy nowa spółka zamierza brać udział w kolejnych postępowaniach organizowanych przez tego samego zamawiającego.

Spółkę kapitałową można podzielić na dwie lub więcej spółek, przy czym nie jest dopuszczalny podział ani spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości, ani spółki w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani też spółki w upadłości, na co wskazuje art. 528 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (DzU nr 94, poz. 1037 ze zm.), dalej: ksh.

 

W niniejszym artykule dla potrzeb dalszych rozważań przyjęto, że spółka kapitałowa została podzielona po dniu, w którym zamawiający rozwiązał ze spółką umowę w sprawie zamówienia publicznego i przed dniem, w którym ewentualnie zamawiający będzie dochodził roszczeń z tytułu zapłaty kar umownych lub odszkodowania. Założono również, że dokonano podziału przez wydzielenie, co zgodnie z przepisem art. 529 § 1 pkt 4 ksh oznacza przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną.

Konsekwencje podziału spółki

Spółka nowo zawiązana, powstała w związku z podziałem, wstępuje z dniem podziału, bądź z dniem wydzielenia, w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Trzeba przy tym pamiętać, że plan podziału powinien dokładnie określać m.in. dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółce nowo zawiązanej (art. 534 ksh).

 

Należy sobie zatem zadać pytanie: jakie konsekwencje dla spółki nowo zawiązanej powstają wobec rozwiązania umowy przez zamawiającego ze spółką dzieloną, w przypadku gdy spółka nowo zawiązana zamierza brać udział w kolejnych postępowaniach przetargowych organizowanych przez tego samego zamawiającego, czy w innych postępowaniach na terenie Polski, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. DzU nr 113, poz 759 ze zm.), dalej: pzp? Co stanie się w przypadku, w którym zamawiający będzie dochodził od spółki dzielonej zapłaty kar umownych lub odszkodowania i uzyska w tym zakresie prawomocny wyrok sądowy?

Wykluczenie z postępowania nierzetelnych wykonawców

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne