Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kryterium środowiskowe

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Adam Wiktorowski
Tagi:    dostawa

Dyrektywy unijne wprowadziły konieczność uznawania względów społecznych i środowiskowych przy ustalaniu specyfikacji technicznych, kryteriów udzielania zamówienia oraz warunków umowy.

Przez szereg lat instytucje zamawiające nie uwzględniały realnie środowiskowej wartości dóbr, usług i prac. Sytuacja ta zmieniła się, czego efektem było powstanie koncepcji trwałego rozwoju, który zaspokajałby bieżące potrzeby, nie stanowiąc zagrożenia dla przyszłych pokoleń w ich staraniach zaspokajania potrzeb własnych oraz zdefiniowania potrzeby uwzględniania aspektów środowiskowych przy dokonywaniu zakupów. Od chwili zamieszczenia zapisu dotyczącego koncepcji trwałego rozwoju w traktacie amsterdamskim z 1997 roku uważa się go za nadrzędny cel Unii Europejskiej. Zostało to uwidocznione w strategii lizbońskiej poprzez uzupełnienie jej o trzeci, środowiskowy filar. Podstawę do tego dało spotkanie Rady Europejskiej w Guthenburgu w roku 2001, gdzie przyjęto strategię trwałego rozwoju UE (EU Sustainable Development Strategy), której celem było promowanie wzrostu gospodarczego i spójności społecznej, jednocześnie uwzględniając ochronę środowiska. Rok 2002 przyniósł przyjęcie przez Radę i Parlament Europejski planu działania dla środowiska naturalnego, wyznaczając tzw. środowiskową mapę dla Unii Europejskiej na następnych dziesięć lat i definiując cztery obszary priorytetowe, wymagające natychmiastowego podjęcia działań: zmiany klimatyczne, przyroda i różnorodność biologiczna, zarządzanie zasobami naturalnymi oraz środowisko i zdrowie.

Względy społeczne i ekonomiczne

Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych przyjęte w 2004 r. uzupełniły katalog aktów prawnych stanowiących źródła prawa regulujące to zagadnienie. W ich preambule oraz w samych postanowieniach w sposób szczególny potraktowano możliwości włączenia rozważań środowiskowych do kryteriów wyboru i przyznawania specyfikacji technicznych oraz klauzul dotyczących wykonawstwa kontraktu. Wart przytoczenia jest zapis dyrektywy klasycznej, dotyczący jednoznacznego uznania względów społecznych i środowiskowych przy ustalaniu specyfikacji technicznych, przy wyborze i kryteriach udzielania zamówienia oraz przy aplikowaniu o warunki umowy, a także jako zastrzeżenia przy dostawach od zakładów pracy chronionej. Jednocześnie dyrektywy dają możliwość nakładania w specyfikacji wymagań określających oddziaływanie na środowisko.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne