Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Przepisy bardziej zaostrzone

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Władysław Kulon, Paweł Żmija
Tagi:    kontrola
Autor: B. Brosz

Projekt zmian ustawy Prawo budowlane objął swym zakresem w szczególności regulacje prawne dotyczące procesu inwestycyjnego i utrzymania obiektów budowlanych.

Dotychczasowy schemat organizacyjny nadzoru budowlanego wynikający z art. 80 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (dalej: Pb) jest dość czytelny, gdyż odpowiada podziałowi administracji zespolonej. W każdym z 378 powiatów funkcjonuje powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, kierowany przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Jednostkami nadrzędnymi są wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego, działający przy pomocy wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego. Obecnie funkcjonuje szesnaście wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego, zaś organem centralnym jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Art. 86 Pb uprawnia właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego do wskazania co najmniej trzech kandydatów na powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, spośród których starosta powołuje jednego z nich. Gdy starosta w terminie 30 dni nie powoła żadnego z kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród kandydatów jednego, którego starosta zobowiązany jest powołać. Na szczeblu województwa organem uprawnionym do powoływania wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewoda, który powołuje na stanowisko jednego z co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Analogicznie jak w poprzednim przypadku po 30 dniach Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazuje jednego z kandydatów, którego wojewoda powołuje na stanowisko.  Odmienne regulacje prawne obowiązują w przypadku powołania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, gdyż zgodnie z art. 88 ust. 3 Pb prezes Rady Ministrów powołuje osobę do pełnienia tej funkcji na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa. Z dostrzegalnych ustawowych obostrzeń dotyczących Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wymienić można w szczególności to, że jego kadencja trwa 6 lat, ta sama osoba nie może pełnić funkcji dłużej niż przez dwie kadencje, przy czym po upływie kadencji pełni obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Reorganizacja nadzoru budowlanego

Projekt zmiany ustawy Prawo budowlane pozostawia w niezmienionym kształcie struktury organizacyjne nadzoru budowlanego na szczeblu centralnym i wojewódzkim, a zdecydowanie modyfikuje jednostki podstawowe. Zaproponowano bowiem zmianę art. 80 ust. 2, który – o ile projekt ustawy zostanie przyjęty – otrzyma brzmienie: ,,Zadania nadzoru budowlanego wykonują, z zastrzeżeniem ust. 4, następujące organy:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne