Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 04-12-2006
Tagi:    wadium   konsorcjum   polisa   podatek vat   pełnomocnictwo   siwz

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.


NIEPRAWIDŁOWE PEŁNOMOCNICTWO

Sygn. akt UZP/ZO/0-2501/06


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego” jeden z wykonawców złożył protest, w którym zarzucił zamawiającemu nierówne traktowanie wykonawców oraz stosowanie nieuczciwej konkurencji, zaniechanie czynności odrzucenia oferty firmy X, pomimo że oferta ta jest niezgodna z ustawą oraz nieważna na podstawie odrębnych przepisów, gdyż nie odpowiada ona treści siwz, a także zaniechanie wykluczenia przez zamawiającego z postępowania firmy Y, pomimo że nie przedłożyła ona dowodu wniesienia wadium i zaniechanie unieważnienia postępowania, pomimo że postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, taką jak zaniechanie wezwania wykonawców do przedłużenia ważności wadium w związku z zawieszeniem postępowania oraz wezwanie oferenta, którego oferta została wybrana do jej uzupełnienia niezgodnie z przepisami Pzp. Zespół arbitrów – zgodnie z art. 191 ust. 3 zd. 2 Pzp z urzędu bierze pod uwagę okoliczności skutkujące unieważnieniem postępowania. W jego ocenie okolicznością taką jest w szczególności to, że do wybranej oferty dołączono pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę nieuprawnioną. Ponadto zamawiający, wbrew jednoznacznej treści art. 181 ust. 2 Pzp, w związku z zawieszeniem biegu terminu związania ofertą nie wzywał wykonawców do przedłużania ważności lub wniesienia nowego wadium. W pismach zawiadamiających o zawieszeniu biegu tego terminu informował wykonawców tylko o tym, że na jego żądanie będą zobowiązaniu do przedłużenia ważności lub wniesienia nowego wadium. Takiego żądania jednak już do wykonawców nie kierował. Niektórzy wykonawcy przedłużali więc ważność wadium z własnej inicjatywy. Konsekwencją zaniechania przez zamawiającego tego obowiązku jest to, że w ocenie ofert uczestniczyła oferta firmy Y, mimo iż przez miesiąc nie była zabezpieczona wadium. Mając to na uwadze zespół arbitrów nie odniósł się już do pozostałych zarzutów objętych odwołaniem i na podstawie art. 191 ust. 3 zd. 2 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 7 i art. 146 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp unieważnił postępowanie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne