Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 04-12-2006
Tagi:    konsorcjum   wadium   polisa   podatek vat   siwz   pełnomocnictwo

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.


NIEPRAWIDŁOWE PEŁNOMOCNICTWO

Sygn. akt UZP/ZO/0-2501/06


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego” jeden z wykonawców złożył protest, w którym zarzucił zamawiającemu nierówne traktowanie wykonawców oraz stosowanie nieuczciwej konkurencji, zaniechanie czynności odrzucenia oferty firmy X, pomimo że oferta ta jest niezgodna z ustawą oraz nieważna na podstawie odrębnych przepisów, gdyż nie odpowiada ona treści siwz, a także zaniechanie wykluczenia przez zamawiającego z postępowania firmy Y, pomimo że nie przedłożyła ona dowodu wniesienia wadium i zaniechanie unieważnienia postępowania, pomimo że postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, taką jak zaniechanie wezwania wykonawców do przedłużenia ważności wadium w związku z zawieszeniem postępowania oraz wezwanie oferenta, którego oferta została wybrana do jej uzupełnienia niezgodnie z przepisami Pzp. Zespół arbitrów – zgodnie z art. 191 ust. 3 zd. 2 Pzp z urzędu bierze pod uwagę okoliczności skutkujące unieważnieniem postępowania. W jego ocenie okolicznością taką jest w szczególności to, że do wybranej oferty dołączono pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę nieuprawnioną. Ponadto zamawiający, wbrew jednoznacznej treści art. 181 ust. 2 Pzp, w związku z zawieszeniem biegu terminu związania ofertą nie wzywał wykonawców do przedłużania ważności lub wniesienia nowego wadium. W pismach zawiadamiających o zawieszeniu biegu tego terminu informował wykonawców tylko o tym, że na jego żądanie będą zobowiązaniu do przedłużenia ważności lub wniesienia nowego wadium. Takiego żądania jednak już do wykonawców nie kierował. Niektórzy wykonawcy przedłużali więc ważność wadium z własnej inicjatywy. Konsekwencją zaniechania przez zamawiającego tego obowiązku jest to, że w ocenie ofert uczestniczyła oferta firmy Y, mimo iż przez miesiąc nie była zabezpieczona wadium. Mając to na uwadze zespół arbitrów nie odniósł się już do pozostałych zarzutów objętych odwołaniem i na podstawie art. 191 ust. 3 zd. 2 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 7 i art. 146 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp unieważnił postępowanie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne