Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 04-12-2006
Tagi:    konsorcjum   wadium   polisa   podatek vat   siwz   pełnomocnictwo

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.


NIEPRAWIDŁOWE PEŁNOMOCNICTWO

Sygn. akt UZP/ZO/0-2501/06


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego” jeden z wykonawców złożył protest, w którym zarzucił zamawiającemu nierówne traktowanie wykonawców oraz stosowanie nieuczciwej konkurencji, zaniechanie czynności odrzucenia oferty firmy X, pomimo że oferta ta jest niezgodna z ustawą oraz nieważna na podstawie odrębnych przepisów, gdyż nie odpowiada ona treści siwz, a także zaniechanie wykluczenia przez zamawiającego z postępowania firmy Y, pomimo że nie przedłożyła ona dowodu wniesienia wadium i zaniechanie unieważnienia postępowania, pomimo że postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, taką jak zaniechanie wezwania wykonawców do przedłużenia ważności wadium w związku z zawieszeniem postępowania oraz wezwanie oferenta, którego oferta została wybrana do jej uzupełnienia niezgodnie z przepisami Pzp. Zespół arbitrów – zgodnie z art. 191 ust. 3 zd. 2 Pzp z urzędu bierze pod uwagę okoliczności skutkujące unieważnieniem postępowania. W jego ocenie okolicznością taką jest w szczególności to, że do wybranej oferty dołączono pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę nieuprawnioną. Ponadto zamawiający, wbrew jednoznacznej treści art. 181 ust. 2 Pzp, w związku z zawieszeniem biegu terminu związania ofertą nie wzywał wykonawców do przedłużania ważności lub wniesienia nowego wadium. W pismach zawiadamiających o zawieszeniu biegu tego terminu informował wykonawców tylko o tym, że na jego żądanie będą zobowiązaniu do przedłużenia ważności lub wniesienia nowego wadium. Takiego żądania jednak już do wykonawców nie kierował. Niektórzy wykonawcy przedłużali więc ważność wadium z własnej inicjatywy. Konsekwencją zaniechania przez zamawiającego tego obowiązku jest to, że w ocenie ofert uczestniczyła oferta firmy Y, mimo iż przez miesiąc nie była zabezpieczona wadium. Mając to na uwadze zespół arbitrów nie odniósł się już do pozostałych zarzutów objętych odwołaniem i na podstawie art. 191 ust. 3 zd. 2 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 7 i art. 146 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp unieważnił postępowanie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne