Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Nieważność umowy

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Leszek Klepacki
Tagi:    siwz

Czy po wyborze najkorzystniejszej oferty jakiekolwiek zmiany w treści umowy, choćby dotyczyły elementów nieistotnych, których obecność w treści umowy lub ich brak nie ma wpływu na jej skuteczność, są niedopuszczalne?

Tożsamość zobowiązania wynikająca z umowy z zawartością oferty oznacza, że wszystko, co wykracza poza zobowiązanie ofertowe, jest z mocy prawa nieważne. Z uwagi na to, iż treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) – świadczenie wykonawcy określone w umowie musi być zgodne nie tylko z ofertą, ale także z jego opisem zawartym w siwz. Zgodnie bowiem z art. 140 ust. 3 Pzp umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz.


NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ

 

Nieważność czynności prawnej – w razie jej sprzeczności z ustawą – polega na tym, że czynność ta nie wywołuje zamierzonych skutków prawnych. Nieważnością taką nazywamy nieważnością bezwzględną. Natomiast czynność względnie nieważna wywołuje wprawdzie skutki prawne, lecz strona może się uchylić od skutków prawnych swego oświadczenia woli przez złożenie drugiej stronie odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Do czasu uchylenia się czynność prawna względnie nieważna wywiera takie same skutki, jak czynność ważna. Skutki te ustają z chwilą złożenia wymienionego oświadczenia.


Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

Wprowadzona nowelizacją możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie oznacza zmiany przedmiotu świadczenia tak jak jest to uregulowane w art. 453 kodeksu cywilnego (dalej: kc), gdzie dłużnik zamiast świadczenia, które powinien spełnić zgodnie z treścią zobowiązania, ofiarowuje wierzycielowi inne świadczenie, a wierzyciel je przyjmuje. Okoliczności, jakie mocą wprowadzonej zmiany mogą być realizowane w ramach zawartego zobowiązania, dotyczą np. miejsca i czasu świadczenia dłużnika, czyli naturalia negotti (elementów nieistotnych) czynności prawnej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne