Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Wyłączenia częściowe

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Łukasz Laszczyński

W każdym przypadku, kiedy zachodzi możliwość zastosowania wyłączenia z art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy dokonać oceny, czy dana usługa mieści się w zakresie wspominanego wcześniej artykułu.

Wyłączenia stosowania ustawy mogą mieć dwojaki charakter: występować w postaci wyłączeń zupełnych („Przetargi Publiczne” nr 11, 2006 r.) oraz wyłączeń częściowych, które stosujemy w przypadku udzielania zamówień publicznych: a) których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 60 tys. euro (art. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych), b) kiedy zamówienie dotyczy jedynie enumeratywnie wyliczonych usług (art. 5 ustawy).

Zamówienia o wartości poniżej 60 tys. euro

Zgodnie z treścią art. 4a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp): „W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 tys. euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących obowiązku publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, terminów składania ofert, ofert wstępnych i ofert orientacyjnych oraz przepisów dotyczących odwołań i skarg”. Powyższa regulacja, wprowadzona ustawą nowelizacyjną z dnia 7 kwietnia 2006 r., powoduje jednak bardzo wiele trudności interpretacyjnych. Wiążą się one w szczególności z faktem, iż ustawodawca w treści wspominanego wcześniej art. 4a oraz art. 40 ust. 1 używa terminów „ogłoszenie o zamówieniu” oraz „ogłoszenie o wszczęciu postępowania”. Powyższe mogłoby sugerować, iż mowa o dwojakiego rodzaju ogłoszeniach, co do których istnieje obowiązek publikacyjny. Ponadto zgodnie z art. 4a ust. 2: „W przypadku zamówienia, o którym mowa w ust. 1, ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu umowy zamawiający zamieszcza na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej, a jeżeli takiej nie posiada – umieszcza w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, wskazując odpowiednio przedmiot zamówienia, kryteria oceny ofert, a także termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i składania ofert oraz uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia”. Zgodnie z treścią art. 40 ust. 1 Pzp wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego następuje, gdy zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Nadto, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 60 tys. euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zamawiający jest zobowiązany przekazać ogłoszenie o zamówieniu prezesowi UZP. Powyższe rozwiązanie stanowi praktyczną realizację zasady jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazywaną zasadę należy postrzegać w ścisłym związku z pozostałymi, m.in. z zasadą równego traktowania uczestników postępowania o udzielenie zamówienia oraz uczciwej konkurencji. Powinności zastosowania omawianej wcześniej dyspozycji przepisu dotyczącej obowiązku publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania nie sposób zastosować w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki czy zapytania o cenę. Publikacja ogłoszenia o wszczęciu postępowania byłaby w tych przypadkach niecelowa z uwagi na fakt, iż udział w postępowaniu może wziąć jedynie z góry określona liczba wykonawców zaproszonych przez zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne