Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wyłączenia częściowe

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Łukasz Laszczyński

W każdym przypadku, kiedy zachodzi możliwość zastosowania wyłączenia z art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy dokonać oceny, czy dana usługa mieści się w zakresie wspominanego wcześniej artykułu.

Wyłączenia stosowania ustawy mogą mieć dwojaki charakter: występować w postaci wyłączeń zupełnych („Przetargi Publiczne” nr 11, 2006 r.) oraz wyłączeń częściowych, które stosujemy w przypadku udzielania zamówień publicznych: a) których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 60 tys. euro (art. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych), b) kiedy zamówienie dotyczy jedynie enumeratywnie wyliczonych usług (art. 5 ustawy).

Zamówienia o wartości poniżej 60 tys. euro

Zgodnie z treścią art. 4a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp): „W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 tys. euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących obowiązku publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, terminów składania ofert, ofert wstępnych i ofert orientacyjnych oraz przepisów dotyczących odwołań i skarg”. Powyższa regulacja, wprowadzona ustawą nowelizacyjną z dnia 7 kwietnia 2006 r., powoduje jednak bardzo wiele trudności interpretacyjnych. Wiążą się one w szczególności z faktem, iż ustawodawca w treści wspominanego wcześniej art. 4a oraz art. 40 ust. 1 używa terminów „ogłoszenie o zamówieniu” oraz „ogłoszenie o wszczęciu postępowania”. Powyższe mogłoby sugerować, iż mowa o dwojakiego rodzaju ogłoszeniach, co do których istnieje obowiązek publikacyjny. Ponadto zgodnie z art. 4a ust. 2: „W przypadku zamówienia, o którym mowa w ust. 1, ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu umowy zamawiający zamieszcza na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej, a jeżeli takiej nie posiada – umieszcza w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, wskazując odpowiednio przedmiot zamówienia, kryteria oceny ofert, a także termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i składania ofert oraz uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia”. Zgodnie z treścią art. 40 ust. 1 Pzp wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego następuje, gdy zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Nadto, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 60 tys. euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zamawiający jest zobowiązany przekazać ogłoszenie o zamówieniu prezesowi UZP. Powyższe rozwiązanie stanowi praktyczną realizację zasady jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazywaną zasadę należy postrzegać w ścisłym związku z pozostałymi, m.in. z zasadą równego traktowania uczestników postępowania o udzielenie zamówienia oraz uczciwej konkurencji. Powinności zastosowania omawianej wcześniej dyspozycji przepisu dotyczącej obowiązku publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania nie sposób zastosować w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki czy zapytania o cenę. Publikacja ogłoszenia o wszczęciu postępowania byłaby w tych przypadkach niecelowa z uwagi na fakt, iż udział w postępowaniu może wziąć jedynie z góry określona liczba wykonawców zaproszonych przez zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne