Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Dynamiczny system zakupów

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Franciszek Firmuga

Nie jest to nowy tryb, lecz sposób udzielania zamówień na dostawy i usługi powszechnie dostępne. Maksymalnie może zostać ustanowiony na 4 lata. Wcałej procedurze obowiązuje elektroniczna forma przekazywania informacji.

W ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) ostatnią nowelą wdrażającą przepisy dyrektyw unijnych wprowadzono nową instytucję pod nazwą dynamiczny system zakupów. Zdefiniowany został w art. 2 pkt 2a Pzp jako ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne, nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne. Regulacja prawna tego nowego sposobu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych została określona szczegółowo w art. 102-109 Pzp. Nie jest to odrębny tryb postępowania, lecz jedynie sposób udzielania zamówień publicznych w trybie zmodyfikowanego przetargu nieograniczonego przeprowadzanego wyłącznie w formie elektronicznej, uruchamianego odpowiednio do bieżących potrzeb zamawiającego, którego przedmiotem mogą być usługi powszechnie dostępne i dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży. Całkowicie wykluczono w tym systemie zamawianie robót budowlanych.  Określenie przedmiotu zamówienia bez odniesienia do standardów jakościowych, jak to ma miejsce w przypadku udzielania zamówień w trybie zapytania o cenę czy też licytacji elektronicznej, stwarza możliwość dokonywania szerszego rodzajowo zakupu tych dóbr. Z założenia ma to być uproszczony i szybki sposób udzielania zamówień publicznych, który z biegiem czasu skutecznie może konkurować z trybem zapytania o cenę, a nawet go stopniowo marginalizować. Jedynym skutecznym ograniczeniem na obecnym etapie zaawansowania informatycznego zamawiających i wykonawców mogą być braki nie tyle w posiadaniu niezbędnego sprzętu komputerowego, co w dysponowaniu odpowiednim oprogramowaniem oraz w powszechnym posługiwaniu się podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – DzU nr 130, poz. 1450 z późn. zm.). Zamawiający, aby mógł udzielać zamówień publicznych objętych tym systemem, jest zobowiązany wpierw ustanowić dynamiczny system zakupów i w jego wyniku listę wykonawców dopuszczonych do tego systemu. Dynamiczny system zakupów ustanawia się w trybie przetargu nieograniczonego na dowolny okres, nie dłuższy jednak niż cztery lata. Wygasa wraz z upływem ustalonego terminu. Ustawa dopuszcza ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na okres dłuższy niż cztery lata, jeżeli jest uzasadniony rodzajem przedmiotu zamówienia i szczególnym interesem zamawiającego. O ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów na okres dłuższy niż cztery lata zamawiający w terminie trzech dni od jego ustanowienia jest zobowiązany powiadomić prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podając wartość dynamicznego systemu zakupów i przedmiot zamówień objętych tym systemem oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. Wartością (szacunkową) dynamicznego systemu zakupów, zgodnie z art. 32 ust. 6 Pzp, jest łączna wartość zamówień objętych tym systemem, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów. Po ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w trybie przetargu nieograniczonego (odpowiednio zmodyfikowanego), zamawiający może udzielać zamówień objętych tym systemem wyłącznie wykonawcom dopuszczonym do systemu (wielokrotnie w okresie jego trwania i w zależności od potrzeb), stosując również odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Zatem postępowanie prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz postępowanie o udzielenie zamówienia objętego tym systemem można podzielić na dwa etapy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne