Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Błędy zamawiających

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Halina Olszowska
Autor: P. Kanarek

Jakimi zasadami powinni kierować się zamawiający, aby uniknąć konsekwencji w postaci odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz unieważnienia postępowania.

Wydawanie publicznych pieniędzy poddane jest rygorom, które określa m.in. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Rygory te, istniejące od ponad 12 lat, zostały ostatnio zmienione poprzez nowelizację ustawy obowiązującą od 25 maja bieżącego roku. Nadal jednak zamawiający, którzy z mocy ustawy zobowiązani są do jej stosowania, mają prawo udzielić zamówienia publicznego wyłącznie temu wykonawcy, który spełnia określone warunki udziału w postępowaniu i został wybrany zgodnie z przepisami ustawy. Inaczej mówiąc, nie ma możliwości powierzenia wykonania usługi, dostawy czy roboty budowlanej takiemu wykonawcy, który nie byłby wiarygodny i odpowiednio przygotowany do należytego wykonania umowy. Z kolei wykonawca, który chce uzyskać zamówienie publiczne, musi przystąpić do postępowania z chwilą jego wszczęcia i spełnić wszystkie warunki narzucone przez zamawiającego. Zamawiający nie może wykonawcom narzucać dowolnych warunków tylko z tej przyczyny, że będzie płacił za wykonanie zamówienia. Niestety, najczęściej zamawiający mają przekonanie, że skoro to oni zamawiają i faktura wykonawcy będzie wystawiona na ich instytucję, wolno im stawiać warunki, jakie są dla nich wygodne, lecz w żaden sposób niezwiązane z obowiązującymi przepisami albo też związane raczej luźno.

Prawa wykonawców

Zgodnie z ustawą wykonawca to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Jako taka, ma prawa i obowiązki określone ustawą, do których należy m.in. prawo do równego traktowania wszystkich wykonawców z zachowaniem uczciwej konkurencji i przepisów wskazanych w ustawie. Zamawiający zasadę równego traktowania realizuje poprzez powierzenie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania osobom zapewniającym bezstronność i obiektywizm oraz poprzez respektowanie stosownych przepisów ustawy. Gwarancją bezstronności osób występujących po stronie zamawiającego jest nie tylko ich fachowość, ale także niepodleganie wyłączeniu z wykonywania czynności wskutek okoliczności podanych w art. 17 Pzp. Warto też przypomnieć, że art. 21 ust. 4 Pzp daje zamawiającemu prawo skorzystania z pomocy biegłego, ale tylko wówczas, jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, których nie posiadają członkowie komisji, a także inni pracownicy zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne