Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Błędy zamawiających

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Halina Olszowska
Autor: P. Kanarek

Jakimi zasadami powinni kierować się zamawiający, aby uniknąć konsekwencji w postaci odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz unieważnienia postępowania.

Wydawanie publicznych pieniędzy poddane jest rygorom, które określa m.in. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Rygory te, istniejące od ponad 12 lat, zostały ostatnio zmienione poprzez nowelizację ustawy obowiązującą od 25 maja bieżącego roku. Nadal jednak zamawiający, którzy z mocy ustawy zobowiązani są do jej stosowania, mają prawo udzielić zamówienia publicznego wyłącznie temu wykonawcy, który spełnia określone warunki udziału w postępowaniu i został wybrany zgodnie z przepisami ustawy. Inaczej mówiąc, nie ma możliwości powierzenia wykonania usługi, dostawy czy roboty budowlanej takiemu wykonawcy, który nie byłby wiarygodny i odpowiednio przygotowany do należytego wykonania umowy. Z kolei wykonawca, który chce uzyskać zamówienie publiczne, musi przystąpić do postępowania z chwilą jego wszczęcia i spełnić wszystkie warunki narzucone przez zamawiającego. Zamawiający nie może wykonawcom narzucać dowolnych warunków tylko z tej przyczyny, że będzie płacił za wykonanie zamówienia. Niestety, najczęściej zamawiający mają przekonanie, że skoro to oni zamawiają i faktura wykonawcy będzie wystawiona na ich instytucję, wolno im stawiać warunki, jakie są dla nich wygodne, lecz w żaden sposób niezwiązane z obowiązującymi przepisami albo też związane raczej luźno.

Prawa wykonawców

Zgodnie z ustawą wykonawca to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Jako taka, ma prawa i obowiązki określone ustawą, do których należy m.in. prawo do równego traktowania wszystkich wykonawców z zachowaniem uczciwej konkurencji i przepisów wskazanych w ustawie. Zamawiający zasadę równego traktowania realizuje poprzez powierzenie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania osobom zapewniającym bezstronność i obiektywizm oraz poprzez respektowanie stosownych przepisów ustawy. Gwarancją bezstronności osób występujących po stronie zamawiającego jest nie tylko ich fachowość, ale także niepodleganie wyłączeniu z wykonywania czynności wskutek okoliczności podanych w art. 17 Pzp. Warto też przypomnieć, że art. 21 ust. 4 Pzp daje zamawiającemu prawo skorzystania z pomocy biegłego, ale tylko wówczas, jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, których nie posiadają członkowie komisji, a także inni pracownicy zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne