Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Co można uzupełnić (cz. 1)

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Jacek Jerka
Tagi:    wadium   oświadczenie   siwz

Warunek wzywania wykonawców do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń jest obligatoryjny i nie może być ograniczany do stosowania tylko w określonych przypadkach.

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2006 r. nr 79, poz. 551) zobowiązano zamawiającego, aby wzywał wykonawców do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wmyśl art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wskazany przepis od początku jego obowiązywania wzbudzał kontrowersje i rozbieżne interpretacje. W ostatnim czasie Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej opinię, w której przedstawił swoje stanowisko co do dopuszczalności uzupełniania przez wykonawców oświadczeń oraz dokumentów po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne albo po upływie terminu składania ofert. Także zespoły arbitrów w kilku wyrokach odniosły się do zagadnienia uzupełniania oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Z analizy opinii znajdującej się na stronie internetowej UZP, jak również niektórych wyroków, wynika, że w praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych zaczyna dominować wykładnia art. 26 ust. 3 Pzp, która zasadniczo ogranicza możliwość uzupełniania dokumentów przez wykonawców w stosunku do tego, co wynika z literalnego brzmienia wskazanego przepisu. W niniejszej publikacji zostanie przedstawione nieco odmienne stanowisko od tego, które zaprezentowane zostało na stronach internetowych UZP, jak również odmienne od tego, jakie zarysowuje się w orzecznictwie zespołu arbitrów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne