Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Ewolucja czy rewolucja?

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Franciszek Firmuga
Tagi:    wadium

Utworzenie Krajowej Izby Odwoławczej, nowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także podwyższenie progów to najważniejsze zmiany zawarte w projekcie nowelizacji prawa zamówień publicznych.

Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych weszła w życie 25 maja bieżącego roku. O zmianach zawartych w obecnie przygotowywanej nowelizacji wspominano już przy tamtej okazji, jednak nie zdecydowano się na ich wprowadzenie. O proponowanych w tym momencie zmianach mówi się ogólnie, że są one wynikiem ewolucji w systemie zamówień publicznych. Wydaje się jednak, że permanentne zmiany w zamówieniach publicznych od 1995 roku należałoby określić mianem rewolucji w systemie, niezbyt dobrze służące praktyce. Niemniej, proponowane zmiany można raczej ocenić pozytywnie. Podstawowym celem przygotowywanej nowelizacji mają być daleko idące zmiany w zakresie ochrony prawnej, usprawniające i przyspieszające postępowanie odwoławcze oraz zastąpienie arbitrów rozpatrujących odwołania Krajową Izbą Odwoławczą. Przy okazji wprowadzono szereg zmian, które mają usprawnić wydatkowanie środków unijnych.

Krajowa Izba Odwoławcza

Przewiduje się utworzenie Krajowej Izby Odwoławczej jako właściwej do rozpoznawania odwołań od rozstrzygnięć protestów wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w skład której wchodzić ma nie więcej niż 100 członków powoływanych i odwoływanych przez prezesa Rady Ministrów spośród osób spełniających wymagania określone w tej ustawie i wyłonionych z najlepszymi wynikami w postępowaniu kwalifikacyjnym. Organami Izby będą: prezes, wiceprezes i zgromadzenie ogólne tworzone z członków Izby. Prezesa Izby i wiceprezesa na 3-letnią kadencję powoływać będzie prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa Urzędu Zamówień Publicznych spośród zgłoszonych członków Izby. Prezes Izby, oprócz funkcji typowo przynależnych temu organowi, będzie ustalał terminy posiedzeń składów orzekających, wyznaczał składy orzekające do rozpoznawania odwołania, w tym jego przewodniczącego. Członkowie Izby w zakresie wykonywania czynności określonych ustawą będą korzystać z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, zaś członkowie składów orzekających przy orzekaniu będą niezawiśli i związani wyłącznie przepisami obowiązującego prawa. Członkowie Izby będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie swoich obowiązków i uchybienia godności zawodowej, za które mogą być ukarani upomnieniem, usunięciem z zajmowanej funkcji lub wykluczeniem ze składu Izby. Członkostwa w Izbie, co jest ważne, nie będzie można łączyć z mandatem radnego, posła lub senatora, z członkostwem w organie wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta w gminach lub członka zarządu w powiatach i województwach samorządowych), z członkostwem w kolegium regionalnej izby obrachunkowej, samorządowym kolegium odwoławczym oraz z działalnością polityczną lub przynależnością do partii politycznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne