Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Krajowy Rejestr Sądowy

Data publikacji: 03-01-2007 Autor: Bartosz Frączyk

Krajowy Rejestr Sądowy funkcjonuje jako centralna baza danych wszystkich podmiotów podlegających rejestracji. Jest jawny, co oznacza, że każdy może uzyskać informacje na temat wpisanego do niego przedsiębiorcy.

Zamawiający, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) i działając w oparciu o rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, może żądać m.in. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

Zamawiający może żądać wspomnianych dokumentów w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu może żądać wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, chyba że zamawiający zgodzi się na przedłożenie rzeczonych dokumentów bez tłumaczenia.


Rejestr przedsiębiorców

 

Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisuje się:

 

– spółki handlowe (tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo--akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne),

– europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,

– spółki europejskie,

– spółdzielnie,

– przedsiębiorstwa państwowe,

– jednostki badawczo-rozwojowe,

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne