Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Interes publiczny

Data publikacji: 03-01-2007 Autor: Konrad Brodaczewski

Choć w polskim prawie nie ma jednolitej definicji interesu publicznego, to jednak interpretowany jest on najczęściej jako ochrona interesu zbiorowego, państwowego lub społecznego i zawsze powinien odnosić się do konkretnego stanu faktycznego.

Prawo zamówień publicznych zostało wprowadzone do polskiego, a także europejskiego porządku prawnego, aby nadać ramy prawne dysponowaniu środkami publicznymi oraz zapewnić jak największą przejrzystość i wydajność tego procesu. Uznać można, że cała ta regulacja prawna została powołana do istnienia w interesie publicznym, to znaczy dla zapewnienia, że pieniądze podatników będą wydawane w sposób najbardziej efektywny. Działania zamawiającego muszą znajdować podstawę prawną w określonych przepisach. W szczególności dotyczy to okoliczności uprawniających go do unieważnienia wszczętego wcześniej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Istotna zmiana okoliczności

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) istnieje zamknięty katalog przesłanek, których zaistnienie zobowiązuje zamawiającego do unieważnienia postępowania.  Czynność tę należy podjąć, o ile w postępowaniu nie złożono ani jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu1. Taka sama konieczność zachodzi, gdy cena oferty uznanej za najkorzystniejszą przekracza kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie obarczone jest wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy lub gdy złożone przez wykonawców w trybie art. 91 ust. 5 Pzp oferty dodatkowe mają tę samą cenę. Ponadto na mocy art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu, o ile doszło do istotnej zmiany okoliczności, która powoduje, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, pod warunkiem, że zmiany tej nie można było przewidzieć wcześniej. Podkreślić należy, iż zajście którejkolwiek z opisanych powyżej przesłanek nie daje prawa zamawiającemu do podjęcia decyzji co do unieważnienia postępowania, ale obliguje go do tej czynności. O ile większość wymienionych okoliczności ma charakter obiektywny, dotyczy zaistniałych faktów i nie powinna budzić zasadniczych kontrowersji, o tyle przesłanka wynikająca z art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp wymaga bardziej szczegółowej analizy. W przepisie tym ustawodawca posłużył się pojęciem nieostrym, jakim jest „interes publiczny”. Jego interpretacja pozostawia zamawiającemu pewien luz decyzyjny i zbliża podejmowane przez niego czynności do działania w ramach uznania administracyjnego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne