Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Uczestnicy procesu budowlanego (cz. 2)

Data publikacji: 01-02-2007 Autor: Adam Przybylski
Autor: B. Brosz

Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta, czyli kto może dokonywać wpisów do dziennika budowy, kto sprawdza jakość wykonywanych prac i stosowanych wyrobów, a także kto wyjaśnia wątpliwości dotyczące projektu.

Stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (dalej: Pb) ustanowienie przez inwestora inspektora nadzoru nie jest w zasadzie obligatoryjne. Konsekwencją takiego stanu prawnego jest sytuacja, w której inwestor może, ale nie musi ustanawiać na każdej budowie inspektora nadzoru. Nie dotyczy to jednak takich budów, dla których organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożył na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, jak również obiektów, dla których ustanowienie inspektora nadzoru jest obowiązkowe, stosownie do postanowień aktu wykonawczego do cytowanej ustawy.

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru

Podstawowym skutkiem prawnym ustanowienia przez inwestora inspektora nadzoru jest włączenie tej osoby w konkretny proces budowlany. Przesądza o tym art. 17 Pb stanowiący o tym, że inspektor nadzoru inwestorskiego jest – obok inwestora, projektanta i kierownika budowy – uczestnikiem procesu budowlanego.  Działalność związana z wykonywaniem czynności nadzoru inwestorskiego, w rozumieniu art. 12 ust. 1 Pb, zaliczana jest do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Może ją pełnić osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie techniczne, wymaganą praktykę zawodową, potwierdzoną przez wojewodę w decyzji administracyjnej zwanej uprawnieniami budowlanymi (od 25 stycznia 2002 r. nadawane są one przez samorządy zawodowe architektów, inżynierów oraz urbanistów). Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego może pełnić osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (art. 13 ust. 3 Pb) oraz zgodnie z art. 12 ust. 7 Pb jest wpisana w drodze decyzji do centralnego rejestru i zgodnie z odrębnymi przepisami wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne