Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Powiązane artykuły

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Uczestnicy procesu budowlanego (cz. 2)

Data publikacji: 01-02-2007 Autor: Adam Przybylski
Autor: B. Brosz

Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta, czyli kto może dokonywać wpisów do dziennika budowy, kto sprawdza jakość wykonywanych prac i stosowanych wyrobów, a także kto wyjaśnia wątpliwości dotyczące projektu.

Stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (dalej: Pb) ustanowienie przez inwestora inspektora nadzoru nie jest w zasadzie obligatoryjne. Konsekwencją takiego stanu prawnego jest sytuacja, w której inwestor może, ale nie musi ustanawiać na każdej budowie inspektora nadzoru. Nie dotyczy to jednak takich budów, dla których organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożył na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, jak również obiektów, dla których ustanowienie inspektora nadzoru jest obowiązkowe, stosownie do postanowień aktu wykonawczego do cytowanej ustawy.

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru

Podstawowym skutkiem prawnym ustanowienia przez inwestora inspektora nadzoru jest włączenie tej osoby w konkretny proces budowlany. Przesądza o tym art. 17 Pb stanowiący o tym, że inspektor nadzoru inwestorskiego jest – obok inwestora, projektanta i kierownika budowy – uczestnikiem procesu budowlanego.  Działalność związana z wykonywaniem czynności nadzoru inwestorskiego, w rozumieniu art. 12 ust. 1 Pb, zaliczana jest do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Może ją pełnić osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie techniczne, wymaganą praktykę zawodową, potwierdzoną przez wojewodę w decyzji administracyjnej zwanej uprawnieniami budowlanymi (od 25 stycznia 2002 r. nadawane są one przez samorządy zawodowe architektów, inżynierów oraz urbanistów). Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego może pełnić osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (art. 13 ust. 3 Pb) oraz zgodnie z art. 12 ust. 7 Pb jest wpisana w drodze decyzji do centralnego rejestru i zgodnie z odrębnymi przepisami wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne