Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Przesłanka unieważnienia

Data publikacji: 01-02-2007 Autor: Tatiana Kluszczyńska
Autor: B. Brosz

W jakich sytuacjach zachodzi konieczność unieważnienia postępowania, które jest obarczone wadą uniemożliwiającą zamawiającemu zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego i jakie są rodzaje wad występujących w postępowaniach.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – DzU z 2006 r., nr 164, poz. 1163, nr 170, poz. 1217 (dalej: Pzp) jasno i jednoznacznie określają, w jakich okolicznościach zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Uprawnienie do unieważnienia postępowania przysługuje wyłącznie zamawiającemu. Ustawodawca określił te uprawnienia w zamkniętym katalogu w art. 93 ust. 1 Pzp. Wymienił także okoliczności unieważnienia postępowania w kolejnych siedmiu punktach tego artykułu. W pierwszych sześciu punktach powyższego artykułu ustawodawca podał jasno i zwięźle przesłanki, na podstawie których zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania. Inaczej jest z zastosowaniem przesłanki do unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp: „Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Należy zauważyć, że istnieje tu bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy wadą a niemożnością zawarcia ważnej umowy. Pierwszym krokiem jest jednak ustalenie, co jest wadą w rozumieniu ustawy. Można się tutaj posłużyć oceną Sądu Okręgowego w Poznaniu (postanowienie z dnia 4.11.2005 r. – sygn. akt II Ca 941/05), który uznał, iż: „Wadą w rozumieniu tego przepisu jest nieusuwalna wada samego postępowania, która wywiera tak istotny wpływ na umowę w sprawie zamówienia, że powoduje jej bezwzględną nieważność”.

Brak publikacji ogłoszenia

Należy zauważyć, że ustawodawca określając w art. 146 ust. 1 pkt 1, iż wadą jest brak publikacji ogłoszenia, przerzuca odpowiedzialność na zamawiającego za brak tej publikacji. W rezultacie to zamawiający ma pilnować, ażeby jego ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w zależności od wartości zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Karą dla zamawiającego za brak takiej publikacji jest nieważność jego umowy o zamówienie publiczne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne