Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Wykonawca w przetargu nieograniczonym

Data publikacji: 02-03-2007 Autor: Jacek Jerka

Jakie podmioty, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, posiadają uprawnienia do złożenia oferty i mogą się starać o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Wsystemie zamówień publicznych, którego zasadniczy trzon stanowią normy zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), zasadą podstawową jest przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.

 

Z zasadą równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji powiązana jest ściśle zasada jawności i powszechności, których istota sprowadza się do objęcia przepisami Pzp większości umów odpłatnych zawieranych przez podmioty do tego zobowiązane i nakaz udzielania zamówień według przejrzystych, obiektywnych i powszechnie znanych reguł. Realizacja wskazanych zasad, zdaniem ustawodawcy, ma na celu ochronę wykonawców przed arbitralnością zamawiających. Urzeczywistnieniu tych zasad służy zasadnicza część regulacji zawartych w Pzp.

 

Podstawowym prawem przyznanym wykonawcom przez Pzp jest prawo uzyskania zamówienia. Nie jest to prawo nieograniczone. Jego zakres jest wyznaczony przepisami ustawy oraz wymaganiami zamawiającego.

Definicja wykonawcy

Zgodnie z art. 2 pkt 11 Pzp, ilekroć w ustawie mowa jest o wykonawcy, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne