Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Wykonawca w przetargu nieograniczonym

Data publikacji: 02-03-2007 Autor: Jacek Jerka

Jakie podmioty, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, posiadają uprawnienia do złożenia oferty i mogą się starać o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Wsystemie zamówień publicznych, którego zasadniczy trzon stanowią normy zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), zasadą podstawową jest przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.

 

Z zasadą równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji powiązana jest ściśle zasada jawności i powszechności, których istota sprowadza się do objęcia przepisami Pzp większości umów odpłatnych zawieranych przez podmioty do tego zobowiązane i nakaz udzielania zamówień według przejrzystych, obiektywnych i powszechnie znanych reguł. Realizacja wskazanych zasad, zdaniem ustawodawcy, ma na celu ochronę wykonawców przed arbitralnością zamawiających. Urzeczywistnieniu tych zasad służy zasadnicza część regulacji zawartych w Pzp.

 

Podstawowym prawem przyznanym wykonawcom przez Pzp jest prawo uzyskania zamówienia. Nie jest to prawo nieograniczone. Jego zakres jest wyznaczony przepisami ustawy oraz wymaganiami zamawiającego.

Definicja wykonawcy

Zgodnie z art. 2 pkt 11 Pzp, ilekroć w ustawie mowa jest o wykonawcy, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne