Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Umowa dostawy

Data publikacji: 02-03-2007 Autor: Łukasz Laszczyński

Różnice w zakresie definicji oraz konstrukcji umowy dostawy na gruncie kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych, a także wynikające z tego niejasności w codziennej praktyce udzielania zamówień publicznych.

Definicja umowy dostawy zawarta w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) ma charakter autonomiczny względem regulacji zawartych w kodeksie cywilnym (dalej: kc), na co wskazują poniższe rozważania dotyczące wspomnianej umowy.

Umowa, ale odpłatna

Zgodnie z art. 2 pkt 13 Pzp poprzez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

 

Definicja zawarta w Pzp jest w pełni zgodna ze stosowną regulacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. (DzUrz UE L.04.134.114) w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Czytamy tam, iż zamówienia publiczne oznaczają umowy o charakterze odpłatnym, zawierane na piśmie pomiędzy jedną lub więcej instytucjami zamawiającymi a jednym lub więcej wykonawcami, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa produktów lub świadczenie usług. Należy podkreślić w tym miejscu głos doktryny, dopuszczający szersze znaczenie terminu „umowa”, nieograniczone jedynie do jego rozumienia w znaczeniu przyjętym przez określone prawo krajowe.

 

W obydwu wskazywanych przepisach zauważamy więc element odpłatności oraz specyficznie określony przedmiot tychże umów, poprzez ograniczenie jedynie do umów polegających na świadczeniu usług, realizowaniu dostaw lub robót budowlanych. Szczególnie ważne z punktu widzenia praktyki stosowania norm prawnych interpretowanych z przepisów Pzp oraz umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego, zawarte wprost w dyspozycji art. 139 ust. 1 Pzp. Powyższe zagadnienie jest tym samym rozwiązaniem ważnej kwestii o charakterze teoretyczno-prawnym, a mianowicie przynależności regulacji zawartych w Pzp do gałęzi prawa cywilnego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne