Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Umowa dostawy

Data publikacji: 02-03-2007 Autor: Łukasz Laszczyński

Różnice w zakresie definicji oraz konstrukcji umowy dostawy na gruncie kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych, a także wynikające z tego niejasności w codziennej praktyce udzielania zamówień publicznych.

Definicja umowy dostawy zawarta w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) ma charakter autonomiczny względem regulacji zawartych w kodeksie cywilnym (dalej: kc), na co wskazują poniższe rozważania dotyczące wspomnianej umowy.

Umowa, ale odpłatna

Zgodnie z art. 2 pkt 13 Pzp poprzez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

 

Definicja zawarta w Pzp jest w pełni zgodna ze stosowną regulacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. (DzUrz UE L.04.134.114) w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Czytamy tam, iż zamówienia publiczne oznaczają umowy o charakterze odpłatnym, zawierane na piśmie pomiędzy jedną lub więcej instytucjami zamawiającymi a jednym lub więcej wykonawcami, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa produktów lub świadczenie usług. Należy podkreślić w tym miejscu głos doktryny, dopuszczający szersze znaczenie terminu „umowa”, nieograniczone jedynie do jego rozumienia w znaczeniu przyjętym przez określone prawo krajowe.

 

W obydwu wskazywanych przepisach zauważamy więc element odpłatności oraz specyficznie określony przedmiot tychże umów, poprzez ograniczenie jedynie do umów polegających na świadczeniu usług, realizowaniu dostaw lub robót budowlanych. Szczególnie ważne z punktu widzenia praktyki stosowania norm prawnych interpretowanych z przepisów Pzp oraz umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego, zawarte wprost w dyspozycji art. 139 ust. 1 Pzp. Powyższe zagadnienie jest tym samym rozwiązaniem ważnej kwestii o charakterze teoretyczno-prawnym, a mianowicie przynależności regulacji zawartych w Pzp do gałęzi prawa cywilnego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne