Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Przedłużenie wadium

Data publikacji: 02-03-2007 Autor: Robert Bartkowski

Obliczenie i ustalenie terminu związania ofertą, a co za tym idzie terminu ważności wadium, zamawiający często pozostawiają wykonawcom, nie precyzując tych kwestii w kierowanej do nich korespondencji. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie.

Treść ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2006 r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm. – dalej: Pzp) wprowadziła pojęcie terminu związania ofertą.

 

Instytucja ta ma duże znaczenie w obowiązującym systemie zamówień publicznych. Czas trwania terminu związania ofertą (oznaczony w dniach) określony został w art. 85 Pzp. Zgodnie z ust. 1 przytoczonego artykułu, wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż przez okres wskazany w pkt 1-3 wskazanego artykułu. Termin związania ofertą nie jest jednakowy dla każdego postępowania. Jest ściśle zależny od wartości i rodzaju przedmiotu zamówienia.

Termin związania ofertą

Pojęcie terminu, o którym mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, należy rozumieć jako pewien określony czas, w którym wykonawca jest związany uprzednio złożoną ofertą. Bieg tego terminu bierze swój początek wraz z upływem terminu przewidzianego na składanie ofert. Określenie, że bieg terminu rozpoczyna się wraz, czyli w tej samej chwili z upływem terminu składania ofert powoduje, że nie znajduje tutaj zastosowania sposób liczenia terminu oznaczonego w dniach, o którym mowa w art. 111 § 2 kodeksu cywilnego (dalej: kc).

 

Według prawa cywilnego instytucja terminu związania ofertą polega na tym, że w czasie jego trwania wykonawca nie może w sposób dowolny odmówić podpisania umowy w razie uznania jego oferty za najkorzystniejszą. Tak więc wykonawca, składając ofertę, musi liczyć się z możliwością wybrania jego oferty i koniecznością zrealizowania (wypełnienia) postanowień umowy.

 

Zasadą określoną w Pzp jest to, że określony przez zamawiającego (w siwz) termin związania ofertą powinien być terminem ścisłym i ostatecznym, bowiem możliwość przedłużenia tego terminu jest traktowana przez ustawodawcę jako odstępstwo od zasady. Mówiąc o odstępstwie należy pamiętać, że aby zamawiający mógł z niego skorzystać, musi spełnić określone w ustawie przesłanki.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne