Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Przedłużenie wadium

Data publikacji: 02-03-2007 Autor: Robert Bartkowski

Obliczenie i ustalenie terminu związania ofertą, a co za tym idzie terminu ważności wadium, zamawiający często pozostawiają wykonawcom, nie precyzując tych kwestii w kierowanej do nich korespondencji. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie.

Treść ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2006 r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm. – dalej: Pzp) wprowadziła pojęcie terminu związania ofertą.

 

Instytucja ta ma duże znaczenie w obowiązującym systemie zamówień publicznych. Czas trwania terminu związania ofertą (oznaczony w dniach) określony został w art. 85 Pzp. Zgodnie z ust. 1 przytoczonego artykułu, wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż przez okres wskazany w pkt 1-3 wskazanego artykułu. Termin związania ofertą nie jest jednakowy dla każdego postępowania. Jest ściśle zależny od wartości i rodzaju przedmiotu zamówienia.

Termin związania ofertą

Pojęcie terminu, o którym mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, należy rozumieć jako pewien określony czas, w którym wykonawca jest związany uprzednio złożoną ofertą. Bieg tego terminu bierze swój początek wraz z upływem terminu przewidzianego na składanie ofert. Określenie, że bieg terminu rozpoczyna się wraz, czyli w tej samej chwili z upływem terminu składania ofert powoduje, że nie znajduje tutaj zastosowania sposób liczenia terminu oznaczonego w dniach, o którym mowa w art. 111 § 2 kodeksu cywilnego (dalej: kc).

 

Według prawa cywilnego instytucja terminu związania ofertą polega na tym, że w czasie jego trwania wykonawca nie może w sposób dowolny odmówić podpisania umowy w razie uznania jego oferty za najkorzystniejszą. Tak więc wykonawca, składając ofertę, musi liczyć się z możliwością wybrania jego oferty i koniecznością zrealizowania (wypełnienia) postanowień umowy.

 

Zasadą określoną w Pzp jest to, że określony przez zamawiającego (w siwz) termin związania ofertą powinien być terminem ścisłym i ostatecznym, bowiem możliwość przedłużenia tego terminu jest traktowana przez ustawodawcę jako odstępstwo od zasady. Mówiąc o odstępstwie należy pamiętać, że aby zamawiający mógł z niego skorzystać, musi spełnić określone w ustawie przesłanki.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne