Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Nieważna oferta

Data publikacji: 02-03-2007 Autor: Marcin Sypniewski
Autor: B. Brosz

Jedną z podstaw odrzucenia oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest jej nieważność na podstawie odrębnych przepisów.

Przepisami odrębnymi są przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego (dalej: kc), traktujące o czynnościach prawnych i wadach oświadczenia woli1. Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest „oświadczeniem drugiej stronie woli zawarcia umowy”, które „zawiera istotne postanowienia tej umowy”, czyli stanowi ofertę wedle przepisów kc. W związku z tym stwierdzenie nieważności tegoż oświadczenia woli winno nastąpić w oparciu o przepisy kc, co potwierdza art. 14 Pzp stanowiący, iż do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy kc. W kc przepisami regulującymi ważne złożenie oświadczenia woli są przede wszystkim: art. 14 § 1, art. 58, art. 73, art. 82, art. 83, art. 94, art. 104.

Brak zdolności do czynności prawnych

Pierwszą z podstaw odrzucenia oferty na podstawie nieważności zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jest złożenie jej przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych według art. 14 § 1 kc. Zgodnie z art. 12 kc zdolności do czynności prawnych nie mają osoby poniżej 13. roku życia oraz zgodnie z art. 13 kc osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Jednak z całą pewnością w zamówieniach publicznych sytuacja taka jest przykładem tylko teoretycznym.

Sprzeczność z ustawą lub zasadami współżycia społecznego albo obejście ustawy

Znacznie większe znaczenie w systemie zamówień publicznych ma art. 58 kc stanowiący, iż: „Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy”. Nadto, art. 58 § 2 kc stanowi, iż nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Sprzeczność czynności prawnej z ustawą zachodzi w przypadku, gdy jest ona sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami zarówno kc, jak i ustaw szczególnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne