Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Nieważna oferta

Data publikacji: 02-03-2007 Autor: Marcin Sypniewski
Autor: B. Brosz

Jedną z podstaw odrzucenia oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest jej nieważność na podstawie odrębnych przepisów.

Przepisami odrębnymi są przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego (dalej: kc), traktujące o czynnościach prawnych i wadach oświadczenia woli1. Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest „oświadczeniem drugiej stronie woli zawarcia umowy”, które „zawiera istotne postanowienia tej umowy”, czyli stanowi ofertę wedle przepisów kc. W związku z tym stwierdzenie nieważności tegoż oświadczenia woli winno nastąpić w oparciu o przepisy kc, co potwierdza art. 14 Pzp stanowiący, iż do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy kc. W kc przepisami regulującymi ważne złożenie oświadczenia woli są przede wszystkim: art. 14 § 1, art. 58, art. 73, art. 82, art. 83, art. 94, art. 104.

Brak zdolności do czynności prawnych

Pierwszą z podstaw odrzucenia oferty na podstawie nieważności zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jest złożenie jej przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych według art. 14 § 1 kc. Zgodnie z art. 12 kc zdolności do czynności prawnych nie mają osoby poniżej 13. roku życia oraz zgodnie z art. 13 kc osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Jednak z całą pewnością w zamówieniach publicznych sytuacja taka jest przykładem tylko teoretycznym.

Sprzeczność z ustawą lub zasadami współżycia społecznego albo obejście ustawy

Znacznie większe znaczenie w systemie zamówień publicznych ma art. 58 kc stanowiący, iż: „Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy”. Nadto, art. 58 § 2 kc stanowi, iż nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Sprzeczność czynności prawnej z ustawą zachodzi w przypadku, gdy jest ona sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami zarówno kc, jak i ustaw szczególnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne