Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 02-04-2007 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.


Wysokość zabezpieczenia

Prosimy o interpretację art. 150 ust. 2 Pzp: Czy maksymalna wartość nominalna zobowiązania zamawiającego, wynikająca z umowy, a będąca wynagrodzeniem ryczałtowoobmiarowym, jest zmienna dla ustalenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

 

Zamawiający, zgodnie z art. 147 ust. 3 Pzp, żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia, jeżeli:

 

  1. wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
  2. wartość zamówienia na dostawy lub usługi jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 mln euro, z wyjątkiem umów kredytu i pożyczki,
  3. umowa ma zostać zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, z wyjątkiem umów, o których mowa w art. 142 ust. 4 i art. 143 Pzp.

 

Określenie wynagrodzenia ryczałtowo-obmiarowego nie powinno tutaj, moim zdaniem, występować. W tym przypadku możemy mówić tylko o wynagrodzeniu ryczałtowym lub kosztorysowym. Wynagrodzenie kosztorysowe może zostać przygotowane na podstawie obmiaru dostarczonego przez zamawiającego lub na podstawie dokumentacji przygotowanej i dostarczonej przez zamawiającego. W tej sytuacji jestem zmuszony przyjąć, iż mamy tu do czynienia z wynagrodzeniem z ceną jednostkową w ramach przyjętego obmiaru. Należy przy tym przypomnieć, że zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp, musi opisać przedmiot zamówienia w sposób, który nie budzi wątpliwości. Jest niedopuszczalne, by przedmiot zamówienia nie określał zakresu przyszłej umowy. W momencie, gdy mamy cenę jednostkową, wartość zabezpieczenia powinna odnosić się do nominalnej założonej wielkości realizacji umowy. Reasumując, uważam, że ustalona wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest stała i określona procentowo w stosunku do maksymalnej nominalnej wartości, wnikającej ze zobowiązania zawartego w umowie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne