Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 02-04-2007 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.


Wysokość zabezpieczenia

Prosimy o interpretację art. 150 ust. 2 Pzp: Czy maksymalna wartość nominalna zobowiązania zamawiającego, wynikająca z umowy, a będąca wynagrodzeniem ryczałtowoobmiarowym, jest zmienna dla ustalenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

 

Zamawiający, zgodnie z art. 147 ust. 3 Pzp, żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia, jeżeli:

 

  1. wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
  2. wartość zamówienia na dostawy lub usługi jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 mln euro, z wyjątkiem umów kredytu i pożyczki,
  3. umowa ma zostać zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, z wyjątkiem umów, o których mowa w art. 142 ust. 4 i art. 143 Pzp.

 

Określenie wynagrodzenia ryczałtowo-obmiarowego nie powinno tutaj, moim zdaniem, występować. W tym przypadku możemy mówić tylko o wynagrodzeniu ryczałtowym lub kosztorysowym. Wynagrodzenie kosztorysowe może zostać przygotowane na podstawie obmiaru dostarczonego przez zamawiającego lub na podstawie dokumentacji przygotowanej i dostarczonej przez zamawiającego. W tej sytuacji jestem zmuszony przyjąć, iż mamy tu do czynienia z wynagrodzeniem z ceną jednostkową w ramach przyjętego obmiaru. Należy przy tym przypomnieć, że zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp, musi opisać przedmiot zamówienia w sposób, który nie budzi wątpliwości. Jest niedopuszczalne, by przedmiot zamówienia nie określał zakresu przyszłej umowy. W momencie, gdy mamy cenę jednostkową, wartość zabezpieczenia powinna odnosić się do nominalnej założonej wielkości realizacji umowy. Reasumując, uważam, że ustalona wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest stała i określona procentowo w stosunku do maksymalnej nominalnej wartości, wnikającej ze zobowiązania zawartego w umowie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne