Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Ewidencja działalności gospodarczej

Data publikacji: 02-04-2007 Autor: Bartosz Frączyk
Autor: Bartłomiej Brosz

Każdy przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do ewidencji działalności gospodarczej. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

Dotychczasowy system rejestracji przedsiębiorców był bardzo skomplikowany, a przede wszystkim niespójny. Z jednej strony funkcjonowały bowiem rejestry różnych podmiotów występujących w roli przedsiębiorców (rejestr handlowy, rejestr przedsiębiorstw państwowych, rejestr spółdzielni, rejestr fundacji itd.). Z drugiej strony działalność gospodarcza osób fizycznych podlegała zgłoszeniu do tzw. ewidencji działalności gospodarczej, chociaż od tej zasady występowały liczne wyjątki. Powodowało to, że niektóre rodzaje działalności gospodarczej były rejestrowane poza rejestrami sądowymi i poza ewidencją działalności gospodarczej, natomiast niektóre rodzaje działalności gospodarczej nie podlegały żadnej rejestracji (np. tzw. uboczne zajęcia zarobkowe).

Status prawny przedsiębiorcy

Artykuły 25 i 26 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) określają zasady żądania od wykonawców przez zamawiających określonych dokumentów. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

 

Z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wynika, że: „W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności (…) zamawiający może żądać m.in.: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert”. Aktualność przedłożonych dokumentów ocenia się na podstawie zasad zawartych w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, co potwierdza wyrok zespołu arbitrów z dnia 16 stycznia 2006 r. (UZP/ZO/0-31/06).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne