Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Orzecznictwo ETS

Data publikacji: 02-04-2007 Autor: Adam Wiktorowski
Tagi:    konkurs   siwz

Stosowanie przepisów zawartych w dyrektywach, a dotyczących zamówień publicznych oraz przepisów zawartych w traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, wspomagane jest przez orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) mają co do zasady rangę precedensu, co powoduje, iż strony zainteresowane mogą się na nie powoływać w celu dochodzenia swych praw, przyznanych im przez przepisy prawa wspólnotowego. ETS w swym dorobku orzeczniczym zawarł wiele odpowiedzi dotyczących prawidłowości, jak i naruszeń przepisów wspólnotowych w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych oraz wykładni przepisów traktatu odnoszących się od procedur udzielania zamówień publicznych.

 

Orzecznictwo ETS wywiera identyczny skutek we wszystkich państwach członkowskich i wszystkie podmioty pochodzące z tych państw mogą wywodzić z niego skutki prawne.

 

Należałoby wspomnieć na samym początku o orzeczeniach ETS, które bezpośrednio znalazły odzwierciedlenie w znowelizowanej w maju ubiegłego roku ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp).

 

Jedną z istotnych zmian jest kwestia dopuszczenia zmiany zakresu świadczenia przed zawarciem umowy zgodnie z art. 140 ust. 1 Pzp. W celu zapobiegania nadużyciom modyfikacje zakresu świadczenia nie mogą dotyczyć zawartych w ofercie zobowiązań wykonawcy, które były oceniane w toku postępowania. Ograniczenia, które przewiduje art. 140 ust. 1 zd. 2 Pzp odzwierciedlają orzecznictwo ETS i interpretacje Komisji Europejskiej: w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z prawem europejskim można dopuścić zmianę zakresu świadczenia, jeżeli nie dotyczy ona części świadczenia, które były oceniane w toku postępowania (C-448/01 EVN AG i Wienstrom GmbH p. Austrii [2003] ECR I-14527, pkt 94).

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 Pzp wyklucza się z postępowania wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. Jedyny wyjątek przewidywany jest dla autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść tej przesłanki wynika m.in. z uwzględnienia tez zawartych w orzeczeniu wydanym 3 marca 2005 r. (C-21/03 i C-34/03 Fabricom SA p. Belgii), w którym ETS stwierdził, iż należy wykluczyć takich wykonawców, chyba że udział tych wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji. Przepis ten nie będzie miał zastosowania w przypadku wykonawców, którym udziela się zamówienia po przeprowadzonym konkursie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie z wolnej ręki, a także jeżeli jest tylko jeden wykonawca mogący wykonać przedmiotowe zamówienie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne