Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Zamówienia na leki

Data publikacji: 02-04-2007 Autor: Wanda Bertman-Janik
Autor: Bartłomiej Brosz

Temat zakupu leków jest jednym z wielu problemów, z jakimi spotykają się zakłady opieki zdrowotnej, wydatkujące w tym zakresie znaczne – w odniesieniu do pozostałych wydatków jednostki – środki finansowe.

Lek, czyli produkt leczniczy – jego definicję legalną zawiera art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (DzU z 2004 r., nr 53, poz. 533 z późn. zm. – dalej: Pf) – to substancja lub mieszanina substancji, której przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi albo zwierząt, podawana człowiekowi czy zwierzęciu w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia czy też modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu ludzkiego lub zwierzęcego.

 

Zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy zastrzeżeniu m.in. art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp).

 

Zakaz określony w tym przepisie zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, bez dopuszczenia składania ofert równoważnych, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Chodzi tu zatem o negatywną przesłankę sposobu opisu przedmiotu zamówienia. Zakaz taki zostaje naruszony, jeżeli zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia użyje oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego wykonawcę lub konkretny produkt.

 

Co do zasady procedura udzielenia zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych nie odbiega od zasady przeprowadzania procedur na inny przedmiot zamówienia.

Etap I – opis przedmiotu zamówienia

Ta faza postępowania, z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, winna być przygotowana przez osoby posiadające wykształcenie farmaceutyczne w oparciu o receptariusz szpitalny jednostki przygotowującej postępowanie (listę leków dopuszczonych do obrotu w szpitalu i zalecanych w leczeniu poszczególnych schorzeń). Popełnione na tym etapie błędy, mające wpływ na wynik postępowania, skutkują jego nieważnością, gdyż wówczas postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 Pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne