Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Odrzucenie drugiego odwołania

Data publikacji: 02-01-2012 Autor: Wojciech Ługowski

Nie każde odwołanie od czynności zamawiającego, nawet poprawne formalnie, zostanie merytorycznie rozstrzygnięte przez Krajową Izbę Odwoławczą. W jakich przypadkach nastąpi taka sytuacja?

Katalog przesłanek odrzucenia odwołania wskazanych w art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, ma charakter zamknięty, a zajście którejkolwiek z tych przesłanek obliguje arbitrów Krajowej Izby Odwoławczej, dalej: KIO, do odrzucenia odwołania. Nie ulega również wątpliwości, iż KIO powinna badać z urzędu, czy zachodzą przesłanki odrzucenia odwołania z ww. powodów.

Posiedzenie wstępne

Wnoszone odwołania KIO rozpatruje, co do zasady, na jawnej rozprawie. Jednak w przypadku gdy uzasadnione jest rozważenie istnienia przesłanek do odrzucenia odwołania, czynność ta może zostać poprzedzona posiedzeniem niejawnym, czyli tzw. posiedzeniem wstępnym.

 

Zgodnie z art. 189 ust. 3 pzp w posiedzeniu niejawnym nie mogą brać udziału inne osoby niż członkowie składu orzekającego oraz protokolant. Jednak w przypadku gdy KIO uzna to za konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych. Podkreślenia wymaga, że decyzja w przedmiocie dopuszczenia do posiedzenia ww. osób należy wyłącznie do składu orzekającego i nie podlega oddzielnemu zaskarżeniu. W żadnym wypadku KIO nie może jednak ujawnić posiedzenia dla publiczności, gdyż w tym zakresie krąg osób został ustawowo zakreślony.

 

Jeśli okoliczności uzasadniające odrzucenie odwołania ujawniły się dopiero po przystąpieniu do rozprawy, KIO powinna odrzucić odwołanie w toku tejże rozprawy. Nie jest konieczne przerywanie rozprawy i kierowanie sprawy na posiedzenie niejawne. Ponadto w piśmiennictwie słusznie jest wskazywane, że posiedzenie wstępne służy jedynie zbadaniu negatywnych przesłanek procesowych uniemożliwiających rozpoznanie odwołania co do istoty.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne