Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Jawność postępowania

Data publikacji: 02-04-2007 Autor: Konrad Brodaczewski

Każdy podmiot, który zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, podlega jednocześnie ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej jest konstytucyjnym prawem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawnienie to wynika bezpośrednio z art. 61 Konstytucji RP, który wskazuje, iż każdemu przysługuje prawo do uzyskiwania informacji m.in. na temat działalności osób i jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem Skarbu Państwa.

 

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) została uchwalona, aby zagwarantować racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Uznać zatem należy, iż podmioty zobowiązane do jej stosowania podlegają konstytucyjnemu, a także ustawowemu obowiązkowi udostępniania informacji publicznej, ponieważ – siłą rzeczy – wykonują zadania publiczne oraz dysponują niezbędnymi do tego środkami. Ponadto, w zakresie działania systemu zamówień publicznych obowiązek udostępniania informacji publicznej spoczywa na prezesie Urzędu Zamówień Publicznych jako centralnym organie administracji rządowej, a także na Urzędzie Zamówień Publicznych jako jednostce organizacyjnej powołanej do jego obsługi.

Informacja publiczna

Ustawową regulacją trybu udostępniania informacji publicznych jest ustawa o dostępie do informacji publicznej, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. (ustawa z dnia 6 września 2001 r. – DzU z 2001 r., nr 112, poz.1198 z późn. zm.). Wskazuje ona, czym są informacje publiczne oraz zakreśla krąg podmiotów zobowiązanych do ich udostępniania, a także zasady i metody realizacji tego obowiązku. W ustawie wskazano lakonicznie, iż informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Biorąc pod uwagę przywołany powyżej art. 61 Konstytucji RP uznać należy, iż chodzić musi o wszelkie wiadomości związane z funkcjonowaniem organów administracji centralnej oraz samorządowej, osób pełniących funkcje publiczne w zakresie, w jakim dotyczą tych funkcji (patrz: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r., sygn. akt TK 17/05), a także samorządów gospodarczych oraz zawodowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne