Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Jawność postępowania

Data publikacji: 02-04-2007 Autor: Konrad Brodaczewski

Każdy podmiot, który zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, podlega jednocześnie ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej jest konstytucyjnym prawem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawnienie to wynika bezpośrednio z art. 61 Konstytucji RP, który wskazuje, iż każdemu przysługuje prawo do uzyskiwania informacji m.in. na temat działalności osób i jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem Skarbu Państwa.

 

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) została uchwalona, aby zagwarantować racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Uznać zatem należy, iż podmioty zobowiązane do jej stosowania podlegają konstytucyjnemu, a także ustawowemu obowiązkowi udostępniania informacji publicznej, ponieważ – siłą rzeczy – wykonują zadania publiczne oraz dysponują niezbędnymi do tego środkami. Ponadto, w zakresie działania systemu zamówień publicznych obowiązek udostępniania informacji publicznej spoczywa na prezesie Urzędu Zamówień Publicznych jako centralnym organie administracji rządowej, a także na Urzędzie Zamówień Publicznych jako jednostce organizacyjnej powołanej do jego obsługi.

Informacja publiczna

Ustawową regulacją trybu udostępniania informacji publicznych jest ustawa o dostępie do informacji publicznej, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. (ustawa z dnia 6 września 2001 r. – DzU z 2001 r., nr 112, poz.1198 z późn. zm.). Wskazuje ona, czym są informacje publiczne oraz zakreśla krąg podmiotów zobowiązanych do ich udostępniania, a także zasady i metody realizacji tego obowiązku. W ustawie wskazano lakonicznie, iż informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Biorąc pod uwagę przywołany powyżej art. 61 Konstytucji RP uznać należy, iż chodzić musi o wszelkie wiadomości związane z funkcjonowaniem organów administracji centralnej oraz samorządowej, osób pełniących funkcje publiczne w zakresie, w jakim dotyczą tych funkcji (patrz: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r., sygn. akt TK 17/05), a także samorządów gospodarczych oraz zawodowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne