Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe Prawo zamówień...

30 Październik 2019 
14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał zupełnie nowe – długo procedowane i...

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

30 Październik 2019 
Budowa nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczęła się w czerwcu 2019...

Ogólnopolski Szczyt...

30 Październik 2019 
W dniach 26–27 września 2019 r. w Siedlcach odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Szczytu...

Umowy grantowe

Data publikacji: 04-05-2007 Autor: Marcin Sypniewski
Tagi:    konkurs   kryteria oceny ofert

W polskim prawodawstwie definicja grantu nie występuje. Analizując różnorodne programy współpracy i pomocy należy jednak stwierdzić, iż grant jest formą dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie konkretnego działania.

Dotacja celowa, zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jest rodzajem wydatku z budżetu państwa przeznaczonym na finansowanie lub dofinansowanie:

 

  1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
  2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
  3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  4. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. organizacjom pozarządowym,
  5. kosztów realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska (por. art. 111 ustawy), mających szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej.

 

Zgodnie natomiast z art. 107 ww. ustawy za dotacje celowe należy uznać również:

 

  1. środki z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, wydatkowane przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki budżetowe,
  2. środki przekazywane przez państwowe i samorządowe fundusze celowe oraz inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw dla wykonywania zadań publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne