Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Umowy grantowe

Data publikacji: 04-05-2007 Autor: Marcin Sypniewski
Tagi:    konkurs   kryteria oceny ofert

W polskim prawodawstwie definicja grantu nie występuje. Analizując różnorodne programy współpracy i pomocy należy jednak stwierdzić, iż grant jest formą dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie konkretnego działania.

Dotacja celowa, zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jest rodzajem wydatku z budżetu państwa przeznaczonym na finansowanie lub dofinansowanie:

 

  1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
  2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
  3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  4. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. organizacjom pozarządowym,
  5. kosztów realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska (por. art. 111 ustawy), mających szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej.

 

Zgodnie natomiast z art. 107 ww. ustawy za dotacje celowe należy uznać również:

 

  1. środki z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, wydatkowane przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki budżetowe,
  2. środki przekazywane przez państwowe i samorządowe fundusze celowe oraz inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw dla wykonywania zadań publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne