Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zezwolenie i licencja

Data publikacji: 04-05-2007 Autor: Bartosz Frączyk
Tagi:    siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Aby móc wykonywać określoną działalność lub czynności stanowiące przedmiot zamówienia, wykonawca powinien posiadać określone uprawnienia, o ile wynika to z przepisów odrębnych ustaw.

Wświetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy spełniający warunki wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp, tj.:

 

  • posiadają wymagane prawem uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym dla wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Poprzez wprowadzenie powyższej regulacji ustawodawca umożliwił ubieganie się o zamówienie wyłącznie podmiotom dającym rękojmię należytego wykonania zamówienia publicznego (A. Kurowska, M. Sarnowski, G. Wicik, P. Wiśniewski: Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzeczeń zespołów arbitrów wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, s. 10, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006 r.).  Brak spełnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych przesłanek stanowi podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania. Istotne jest, że wskazane w pkt 2 i 3 kryteria są w każdym postępowaniu dookreślane przez zamawiającego, a to z tego względu, że ich treść zawsze uzależniona jest od konkretnego zamówienia publicznego. Natomiast cechy wymienione w pkt 1 i 4 mają treść obiektywną w tym znaczeniu, że nie podlega ona zmianom w konkretnych przypadkach: „Zawsze bowiem oferent winien być uprawniony do prowadzenia danej działalności lub dokonywania danej czynności, jeśli przepisy ustawowe nakazują posiadanie takich uprawnień” (M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych – Komentarz, s. 111, Wydawnictwo Zakamycze 2005). Należy wskazać, iż zamawiający na podstawie art. 25 Pzp może żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a więc potwierdzających spełnianie warunków określonych w pkt 1-3. Jednocześnie ich wykaz został wyszczególniony w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne