Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zezwolenie i licencja

Data publikacji: 04-05-2007 Autor: Bartosz Frączyk
Tagi:    siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Aby móc wykonywać określoną działalność lub czynności stanowiące przedmiot zamówienia, wykonawca powinien posiadać określone uprawnienia, o ile wynika to z przepisów odrębnych ustaw.

Wświetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy spełniający warunki wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp, tj.:

 

  • posiadają wymagane prawem uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym dla wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Poprzez wprowadzenie powyższej regulacji ustawodawca umożliwił ubieganie się o zamówienie wyłącznie podmiotom dającym rękojmię należytego wykonania zamówienia publicznego (A. Kurowska, M. Sarnowski, G. Wicik, P. Wiśniewski: Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzeczeń zespołów arbitrów wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, s. 10, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006 r.).  Brak spełnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych przesłanek stanowi podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania. Istotne jest, że wskazane w pkt 2 i 3 kryteria są w każdym postępowaniu dookreślane przez zamawiającego, a to z tego względu, że ich treść zawsze uzależniona jest od konkretnego zamówienia publicznego. Natomiast cechy wymienione w pkt 1 i 4 mają treść obiektywną w tym znaczeniu, że nie podlega ona zmianom w konkretnych przypadkach: „Zawsze bowiem oferent winien być uprawniony do prowadzenia danej działalności lub dokonywania danej czynności, jeśli przepisy ustawowe nakazują posiadanie takich uprawnień” (M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych – Komentarz, s. 111, Wydawnictwo Zakamycze 2005). Należy wskazać, iż zamawiający na podstawie art. 25 Pzp może żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a więc potwierdzających spełnianie warunków określonych w pkt 1-3. Jednocześnie ich wykaz został wyszczególniony w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne