Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 04-05-2007

Przedstawiamy przykładowe wyroki i ich uzasadnienia wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.


Niezłożenie wadium

Sygn. akt UZP/ZO/0-301/07


Przedmiotem postępowania prowadzonego przez SZOZ był przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i higieny wewnątrz obiektów oraz transportu wewnętrznego dla podległej jednostki służby zdrowia. Firma X, po otrzymaniu 22 lutego zawiadomienia o wyborze jako najkorzystniejszej oferty firmy Y, wystąpiła z protestem datowanym na dzień 28 lutego (doręczonym 1 marca). W proteście zarzuciła zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

 

Zażądała uchylenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Y, wykluczenia tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp z uwagi na niezłożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, a także brak uiszczenia wadium i fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści siwz. Ponadto zażądano też wykluczenia trzeciego wykonawcy z uwagi na niezłożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, a następnie odrzucenia oferty tego wykonawcy jako nieodpowiadającej treści siwz.

 

W konsekwencji tych działań protestujący oczekiwał ponownego wyboru spośród ważnych ofert. Zamawiający rozstrzygnięciem protestu dokonanym 6 marca częściowo uznał żądania protestującego w zakresie wykluczenia i odrzucenia trzeciego wykonawcy, natomiast w zakresie zarzutów dotyczących firmy Y protest oddalił. Firma X, nie godząc się z rozstrzygnięciem doręczonym jej 7 marca, postanowiła wystąpić z odwołaniem (datowanym na dzień 8 marca) do prezesa UZP.

 

Zespół arbitrów uznał, iż zastrzeżenia odwołującego się co do wadium firmy Y są uzasadnione, ponieważ wadium stanowi zabezpieczenie udziału w postępowaniu, a w sytuacji złożenia wadliwego dokumentu trzeba uznać, że zaistniała wada skutkująca wykluczeniem na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp. Złożenie dokumentu niespełniającego wymogów powinno być kwalifikowane jako niezłożenie wadium. Sytuacja ta nie może być naprawiona w drodze wezwania do uzupełnienia. Arbitrzy nie podzielili argumentacji odwołującego w kwestii wadliwości wykazania się przez jednego z wykonawców innym dokumentem ubezpieczenia, potwierdzającym, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W ocenie zespołu arbitrów posługiwanie się w tym zakresie tzw. notą pokrycia, z której wynikają wszelkie niezbędne dane, było dopuszczalne.

 

Mając jednak na uwadze podniesione uprzednio zastrzeżenie odnośnie wadium, uznano, iż zasadne jest uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu dokonania ponownej oceny ofert z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń podniesionych w niniejszym orzeczeniu i wyboru najkorzystniejszej z ofert spośród niewykluczonych wykonawców oraz nieodrzuconych ofert.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne