Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 04-05-2007

Przedstawiamy przykładowe wyroki i ich uzasadnienia wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.


Niezłożenie wadium

Sygn. akt UZP/ZO/0-301/07


Przedmiotem postępowania prowadzonego przez SZOZ był przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i higieny wewnątrz obiektów oraz transportu wewnętrznego dla podległej jednostki służby zdrowia. Firma X, po otrzymaniu 22 lutego zawiadomienia o wyborze jako najkorzystniejszej oferty firmy Y, wystąpiła z protestem datowanym na dzień 28 lutego (doręczonym 1 marca). W proteście zarzuciła zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

 

Zażądała uchylenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Y, wykluczenia tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp z uwagi na niezłożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, a także brak uiszczenia wadium i fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści siwz. Ponadto zażądano też wykluczenia trzeciego wykonawcy z uwagi na niezłożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, a następnie odrzucenia oferty tego wykonawcy jako nieodpowiadającej treści siwz.

 

W konsekwencji tych działań protestujący oczekiwał ponownego wyboru spośród ważnych ofert. Zamawiający rozstrzygnięciem protestu dokonanym 6 marca częściowo uznał żądania protestującego w zakresie wykluczenia i odrzucenia trzeciego wykonawcy, natomiast w zakresie zarzutów dotyczących firmy Y protest oddalił. Firma X, nie godząc się z rozstrzygnięciem doręczonym jej 7 marca, postanowiła wystąpić z odwołaniem (datowanym na dzień 8 marca) do prezesa UZP.

 

Zespół arbitrów uznał, iż zastrzeżenia odwołującego się co do wadium firmy Y są uzasadnione, ponieważ wadium stanowi zabezpieczenie udziału w postępowaniu, a w sytuacji złożenia wadliwego dokumentu trzeba uznać, że zaistniała wada skutkująca wykluczeniem na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp. Złożenie dokumentu niespełniającego wymogów powinno być kwalifikowane jako niezłożenie wadium. Sytuacja ta nie może być naprawiona w drodze wezwania do uzupełnienia. Arbitrzy nie podzielili argumentacji odwołującego w kwestii wadliwości wykazania się przez jednego z wykonawców innym dokumentem ubezpieczenia, potwierdzającym, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W ocenie zespołu arbitrów posługiwanie się w tym zakresie tzw. notą pokrycia, z której wynikają wszelkie niezbędne dane, było dopuszczalne.

 

Mając jednak na uwadze podniesione uprzednio zastrzeżenie odnośnie wadium, uznano, iż zasadne jest uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu dokonania ponownej oceny ofert z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń podniesionych w niniejszym orzeczeniu i wyboru najkorzystniejszej z ofert spośród niewykluczonych wykonawców oraz nieodrzuconych ofert.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne