Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Odpis z KRS-u a przedmiot zamówienia

Data publikacji: 02-01-2012 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Jeżeli opisany w stosownym rejestrze przedmiot działalności wykonawcy nie pokrywa się z przedmiotem zamówienia, to nie stanowi to przeszkody do uznania oferty za niepodlegającą odrzuceniu. Dlaczego?

Działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, to podstawowa definicja działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą jest również prowadzenie zarobkowej działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż.

 

Co do zasady, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej do ewidencji działalności gospodarczej), dalej: edg, albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, dalej: KRS. Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, gdy odrębne ustawy uzależniają możliwość podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji, zezwolenia lub licencji.


Przedsiębiorca

 

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU nr 173, poz. 1807 ze zm.), osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, jest przedsiębiorcą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej


Co musi zrobić przedsiębiorca

Przedsiębiorca, wypełniając formularz wniosku o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zobowiązany jest podać rodzaj podejmowanej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że jako pierwszy należy wskazać ten rodzaj działalności, który będzie przeważał w ramach planowanej aktywności zawodowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne