Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Rozstrzygnięcie protestu

Data publikacji: 04-05-2007 Autor: Piotr Kunicki
Tagi:    siwz

Wykonawcy nie mają prawa wnosić protestu na czynności dokonane przez zamawiającego zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, tj. zgodnie z nakazem zawartym w sentencji wyroku arbitrów.

Zgodnie z art. 181 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 Pzp nie mogą korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Z przepisu tego wynika, że wykonawca, który wniósł protest, a także inny wykonawca wezwany na podstawie art. 181 ust. 3 Pzp nie mogą wnieść protestu na czynność zamawiającego, jeżeli takie postępowanie zamawiającego wynika z treści ostatecznego rozstrzygnięcia protestu – niezależnie od tego, czy rozstrzygnięcie jest lub nie jest zgodne z prawem. Zgodnie zaś z art. 187 ust. 4 pkt 7 Pzp zespół arbitrów odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że dotyczy ono czynności, które zamawiający wykonał zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu.

Na trzy sposoby

Rozstrzygnięcie protestu może zostać dokonane na trzech różnych etapach.

 

1. Protest rozstrzyga zamawiający zgodnie z art. 180 ust. 7 Pzp. Prawo zamówień publicznych nie wspomina wprost o możliwości oddalenia protestu przez zamawiającego, ale możliwość taka wynika chociażby z wykładni art. 183 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za jego oddalenie. Zgodnie z art. 183 ust. 5 Pzp zamawiający, uwzględniając protest, powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.

 

2. Protest może zostać rozstrzygnięty przez zespół arbitrów. Zespół arbitrów może odwołanie odrzucić postanowieniem na podstawie art. 187 ust. 4 Pzp lub umorzyć postępowanie na podstawie art. 189 ust. 1 Pzp lub art. 1198 pkt 2 kpc w zw. z art. 184 ust. 6 Pzp (zob. Skarga bez efektu, „Przetargi Publiczne”, lipiec 2006, s. 44), oddalić je na podstawie art. 191 ust. 1 Pzp lub uwzględnić. Zgodnie z art. 191 ust. 2 Pzp zespół arbitrów, uwzględniając odwołanie, może:

 

– nakazać zamawiającemu dokonanie czynności,

– nakazać zamawiającemu powtórzenie czynności,

– unieważnić czynność dokonaną przez zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne