Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zamówienia na roboty dodatkowe

Data publikacji: 04-05-2007 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Rys. B. Brosz

Zamówienia dodatkowego można udzielić wyłącznie w trybie zamówienia z wolnej ręki i po spełnieniu określonych w przepisach warunków. Pamiętać należy, że łączna wartość zamówień dodatkowych nie może przekraczać 20 proc. zamówienia podstawowego.

Realizując roboty budowlane, niejeden inwestor i wykonawca natknął się na zakres robót, których wykonania nie przewidziano, przy czym przedmiot zamówienia należało tak zrealizować, by móc wykonać zamierzenie budowlane w całości zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach zawsze rodzi się pytanie: Czy zamawiający może udzielić dodatkowego zamówienia, a jeśli tak, to komu i w jakim trybie? Przez takimi dylematami stają wielokrotnie ci, którzy zbyt późno zauważają braki w dokumentacji, przedmiarach robót lub wówczas, gdy zajdzie na budowie sytuacja absolutnie dla wszystkich nieprzewidziana, a mimo to należy kontynuować realizację zadania.

Konieczne i niezbędne

Ustawodawca, tworząc prawo zamówień publicznych, przewidział, iż przy relacji usług czy robót budowlanych istnieją sytuacje, które bezwzględnie zmuszają zamawiającego do udzielania zamówień dodatkowych. Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamówienia dodatkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki możemy udzielić tylko dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych (czyli temu, z którym mamy już podpisaną umowę) i może dojść do tego, gdy są to usługi lub roboty budowlane nieobjęte zamówieniem podstawowym, nieprzekraczające łącznie 20 proc. wartości realizowanego zamówienia (a więc może być takich zamówień kilka), muszą być niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

 

Ponadto zamówienia dodatkowego można udzielić wyłącznie w trybie zamówienia z wolnej ręki po spełnieniu dodatkowo jednego z dwóch warunków, tj.:

 

a) jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Oferty z ceną ryczałtową

Rozpatrując kwestię możliwości zamawiania robót dodatkowych, należy koniecznie wspomnieć o ofertach składanych z ceną ryczałtową. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: kc) określa w art. 632 ten rodzaj wynagrodzenia następująco:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne