Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Poprawianie omyłek

Data publikacji: 04-05-2007 Autor: Aneta Olszowska

Obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie w ofercie oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych w obliczeniu ceny i niezwłoczne zawiadomienie o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) nie zawiera definicji oczywistej omyłki pisarskiej. Powszechnie jednak przyjmuje się, że jest to omyłka bezsporna i niebudząca wątpliwości. Polega ona zazwyczaj na niezgodnym z zamierzonym, niewłaściwym bądź mylnym użyciu wyrazu lub jego pisowni albo też opuszczeniu jakiegoś wyrazu lub jego części. W komentarzach do Pzp, w orzecznictwie zespołów arbitrów oraz w opiniach ekspertów spotyka się również takie określenia:

 

  1.  „Omyłka oczywista to taka, która jest widoczna na pierwszy rzut oka, bez potrzeby prowadzenia jakichkolwiek wyjaśnień. Sprostowanie oczywistej omyłki nie może również prowadzić do zmiany treści oświadczenia wykonawcy”.
  2.  „Oczywista omyłka pisarska to omyłka niebudząca wątpliwości, bezsporna – powstała w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto taka, że każdy nie znający sprawy równie łatwo zauważy ją i równie łatwo wskaże ten sam sposób jej poprawienia. O oczywistości omyłki świadczy więc kilka ww. cech, w tym sposób jej powstania – jednak ten sposób powstania musi wynikać wprost z charakteru omyłki, a nie z przeprowadzonego badania, co oznacza, że każdy powinien wskazać ten sam sposób powstania omyłki”.
  3.  „Istotą uznania omyłki za oczywistą jest możliwość stwierdzenia jej bez specjalistycznej wiedzy oraz jej bezsporność”.
  4. „W żadnym razie za poprawienie omyłki pisarskiej nie może być uznane wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, która wpłynie na zmianę treści oświadczenia woli”.
  5. „Nie jest możliwe uznanie błędów w cenie oferty za oczywistą omyłkę” (wyrok z 12 kwietnia 2002 r., sygn. akt UZP/ZO/0-289/02).
  6. „Żaden błąd w cenie oferty nie może być traktowany jako oczywista omyłka” (wyrok SO w Warszawie z dnia 11 września 2002 r., sygn. akt V Ca 1019/02).

W jaki sposób poprawiać

Choć z brzmienia art. 87 ust. 2 Pzp wynika, że poprawki oczywistych omyłek pisarskich zamawiający dokonuje w treści oferty, to w rzeczywistości daleka bym była od nanoszenia poprawek „fizycznie” na treść oferty. Zamawiający winien odnotować ujawnioną omyłkę w odrębnym piśmie, podając m.in. numer oferty, nazwę wykonawcy, stronę oferty, wers, wyraz (wyrazy), w którym nastąpiła omyłka i o jej poprawieniu niezwłocznie zawiadomić wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Dla przejrzystości działań zamawiającego dobrze jest także zacytować fragment błędnego tekstu oraz ten sam fragment po naniesieniu poprawki. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne