Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Raport środowiskowy

Data publikacji: 04-05-2007 Autor: Paweł Żmija
Autor: fot. Ingram Publishing

Regulacje prawne dotyczące obowiązku i zakresu sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko dotyczącego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Podstawowym aktem prawnym normującym kwestie projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającym zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: DzU z 2006 r., nr 156, poz. 1118, zm. DzU z 2006 r., nr 170, poz. 1217 – dalej: Pb).

 

Biorąc pod uwagę naczelną zasadę Pb znajdującą odzwierciedlenie w art. 28 ust. 1, w myśl którego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 (zgłoszenie), istnieje domniemanie wyrażenia zgody przez właściwy organ na prowadzenie robót budowlanych w formie decyzji administracyjnej. Po stronie organu prowadzącego postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę (organu architektoniczno-budowlanego) powstaje obowiązek pozytywnego załatwienia wniosku – w przypadku spełnienia przez inwestora wymagań wynikających z przepisów prawa. Szczegółowe regulacje w tej materii zawiera art. 32 Pb, który stanowi, że pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganego przepisami o ochronie środowiska.

Inwestycje oddziałujące na środowisko

W odniesieniu do postępowań w sprawie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wszczętych przed dniem 28 lipca 2005 r. – na wniosek inwestora – stosuje się przepisy dotychczasowe. Regulują one przebieg postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, a tym samym wpływają na treść decyzji o pozwoleniu na budowę. Należy bowiem wskazać, że 18 maja 2005 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która w znacznym stopniu znowelizowała przepisy prawa ochrony środowiska. Nowe regulacje obowiązują od 28 lipca 2005 r. Jednakże – zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. – do postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wszczętych, a niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem 28 lipca 2005 r. na wniosek uprawnionego podmiotu stosuje się przepisy dotychczasowe. Dotyczy to również postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla dróg krajowych, dla których przed dniem 28 lipca 2005 r. zostały wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi, a nie zostały wydane pozwolenia na budowę drogi.

 

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji lub robót prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: DzU z 2006 r., nr 129, poz. 902 ze zm. – Poś).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne