Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Raport środowiskowy

Data publikacji: 04-05-2007 Autor: Paweł Żmija
Autor: fot. Ingram Publishing

Regulacje prawne dotyczące obowiązku i zakresu sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko dotyczącego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Podstawowym aktem prawnym normującym kwestie projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającym zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: DzU z 2006 r., nr 156, poz. 1118, zm. DzU z 2006 r., nr 170, poz. 1217 – dalej: Pb).

 

Biorąc pod uwagę naczelną zasadę Pb znajdującą odzwierciedlenie w art. 28 ust. 1, w myśl którego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 (zgłoszenie), istnieje domniemanie wyrażenia zgody przez właściwy organ na prowadzenie robót budowlanych w formie decyzji administracyjnej. Po stronie organu prowadzącego postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę (organu architektoniczno-budowlanego) powstaje obowiązek pozytywnego załatwienia wniosku – w przypadku spełnienia przez inwestora wymagań wynikających z przepisów prawa. Szczegółowe regulacje w tej materii zawiera art. 32 Pb, który stanowi, że pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganego przepisami o ochronie środowiska.

Inwestycje oddziałujące na środowisko

W odniesieniu do postępowań w sprawie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wszczętych przed dniem 28 lipca 2005 r. – na wniosek inwestora – stosuje się przepisy dotychczasowe. Regulują one przebieg postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, a tym samym wpływają na treść decyzji o pozwoleniu na budowę. Należy bowiem wskazać, że 18 maja 2005 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która w znacznym stopniu znowelizowała przepisy prawa ochrony środowiska. Nowe regulacje obowiązują od 28 lipca 2005 r. Jednakże – zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. – do postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wszczętych, a niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem 28 lipca 2005 r. na wniosek uprawnionego podmiotu stosuje się przepisy dotychczasowe. Dotyczy to również postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla dróg krajowych, dla których przed dniem 28 lipca 2005 r. zostały wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi, a nie zostały wydane pozwolenia na budowę drogi.

 

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji lub robót prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: DzU z 2006 r., nr 129, poz. 902 ze zm. – Poś).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne