Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Jak ustalać kryteria oceny ofert

Data publikacji: 04-05-2007 Autor: Halina Olszowska
Autor: Rys. B. Brosz

Zamawiający winien wybrać ofertę wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w siwz. Musi też pamiętać, iż powinny się one odnosić do przedmiotu zamówienia, a nie podmiotu składającego ofertę.

Celem zamawiającego, który rozpoczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jest przede wszystkim wybór najkorzystniejszej oferty oraz zawarcie z wykonawcą – który ją złożył – umowy. Kryteria oceny ofert oraz przypisane im znaczenie wykonawca musi poznać z ogłoszenia, co wynika wprost z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), dotyczących treści ogłaszanych postępowań w trybach:

 

 

Brak tych informacji oznacza, że postępowanie powinno zostać unieważnione. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższa informacja musi być powtórzona, a zamawiający musi dodatkowo podać, w jaki sposób będzie te oferty oceniał.

Wiarygodność wykonawcy

Zanim jednak dojdzie do wyboru oferty, zamawiający musi dokonać wyboru wykonawcy na tyle wiarygodnego, aby gwarantował należyte wykonanie powierzonego mu zamówienia.

 

Miarą wiarygodności wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia jest spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa w danym postępowaniu, ustalonych przez zamawiającego zgodnie z przepisami Pzp, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaje z niego wykluczony, a jego oferta – choćby najlepsza – musi być odrzucona z mocy art. 24 ust. 4 Pzp.

 

Można więc powiedzieć, że wiarygodny wykonawca, który nie został wykluczony z postępowania, jest przez zamawiającego brany pod uwagę jako potencjalny „sprzedawca” przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaś powinien kupić „towar” najwyższej jakości, czyli najlepszy, na jaki go stać. Powinien więc wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród tych, które zostały złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne