Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Jak ustalać kryteria oceny ofert

Data publikacji: 04-05-2007 Autor: Halina Olszowska
Autor: Rys. B. Brosz

Zamawiający winien wybrać ofertę wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w siwz. Musi też pamiętać, iż powinny się one odnosić do przedmiotu zamówienia, a nie podmiotu składającego ofertę.

Celem zamawiającego, który rozpoczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jest przede wszystkim wybór najkorzystniejszej oferty oraz zawarcie z wykonawcą – który ją złożył – umowy. Kryteria oceny ofert oraz przypisane im znaczenie wykonawca musi poznać z ogłoszenia, co wynika wprost z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), dotyczących treści ogłaszanych postępowań w trybach:

 

 

Brak tych informacji oznacza, że postępowanie powinno zostać unieważnione. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższa informacja musi być powtórzona, a zamawiający musi dodatkowo podać, w jaki sposób będzie te oferty oceniał.

Wiarygodność wykonawcy

Zanim jednak dojdzie do wyboru oferty, zamawiający musi dokonać wyboru wykonawcy na tyle wiarygodnego, aby gwarantował należyte wykonanie powierzonego mu zamówienia.

 

Miarą wiarygodności wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia jest spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa w danym postępowaniu, ustalonych przez zamawiającego zgodnie z przepisami Pzp, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaje z niego wykluczony, a jego oferta – choćby najlepsza – musi być odrzucona z mocy art. 24 ust. 4 Pzp.

 

Można więc powiedzieć, że wiarygodny wykonawca, który nie został wykluczony z postępowania, jest przez zamawiającego brany pod uwagę jako potencjalny „sprzedawca” przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaś powinien kupić „towar” najwyższej jakości, czyli najlepszy, na jaki go stać. Powinien więc wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród tych, które zostały złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne