Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 04-06-2007 Autor: Ewa Wiktorowska
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania naszych czytelników odpowiada Ewa Wiktorowska, inżynier budownictwa, członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.


Czy korzystać ze wzorów umów

Czy jako zamawiający, będący jednostką sektora finansów publicznych, jesteśmy zobowiązani do korzystania ze wzorów umów o roboty budowlane, zamieszczonych na stronach internetowych UZP?

 

Nie, każdorazowo warunki umowy określają strony uczestniczące w procesie budowlanym. W przypadku zamówień publicznych – zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 16 Pzp – zamawiający ma obowiązek podać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacje na temat istotnych ustaleń, w oparciu o które będzie wykonywana umowa o zamówienie publiczne. Ustawodawca pozostawił do wyboru zamawiającego ustalenie, czy te informacje będą mieć formę istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy, jeżeli zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

 

Umowy o zamówienia publiczne zostały uregulowane w Pzp w dziale IV (art. 139-151).

 

Przepisy Pzp pełnią rolę lex specialis (przepisu szczególnego) względem regulacji stosunków umownych zawartych w kodeksie cywilnym, czyli co do zasady do umów w sprawie zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksowe, w szczególności przepisy części ogólnej kc oraz przepisy o zobowiązaniach, w tym przepisy normujące poszczególne rodzaje umów, chyba że Pzp stanowi inaczej. Przepisy Pzp posiadają również pewien szczególny walor praktyczny: ograniczają kodeksową zasadę swobody umów, wyrażoną w klauzuli generalnej art. 353¹ kc.

 

Ale uważam, że warto korzystać ze wzorów zamieszczonych na stronach internetowych UZP, choćby dlatego, aby sprawdzić, czy nasza umowa odnosi się do wszystkich ustaleń zawartych w tych wzorach, czy zawiera podobne rozwiązania. A jeżeli tak nie jest, to trzeba przemyśleć, czy nie należałoby jej o brakujące ustalenia uzupełnić lub zmienić niektóre ustalenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne