Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zmiana ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

27-11-2019

6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju.

Wzmocnienie zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym to główny cel projektu ustawy nowelizującej. Ustawa wprowadza m.in. nowy system dokumentów strategicznych. Niezależnie od tego, na którym poziomie zarządzania przygotowano dokumenty (krajowym, regionalnym czy lokalnym), będą ze sobą powiązane i spójne zarówno co do treści, jak i celów czy obszarów strategicznej interwencji. Zwiększy się także efektywność programowania i realizacja rządowych strategii, polityk oraz programów – zgodnie ze „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. Wprowadzono też rozwiązania na rzecz integracji wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego oraz nowe mechanizmy uzgadniania działań rozwojowych. Nowe przepisy będą podstawą do przygotowania dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027. Co więcej, projekt ustawy zakłada odejście od długookresowej strategii rozwoju kraju i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, wprowadza natomiast koncepcję rozwoju kraju jako dokument identyfikujący globalne trendy rozwojowe. Pozwoli to lepiej ukierunkować dokumenty oraz realizujące je instrumenty sektorowe na obszary wymagające wsparcia – obszary strategicznej interwencji (OSI) – wskazane w średniookresowej strategii rozwoju kraju (obecnie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju).

W ustawie przewidziano ponadto polityki publiczne pokazujące, w jaki sposób – w kontekście przyjętych celów rozwojowych kraju – realizowane będą cele w odniesieniu do danego sektora, dziedziny czy terytorium.

Źródło: www.premier.gov.pl

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne