Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

02 Październik 2019 
11 września 2019 r. Sejm RP na 86. posiedzeniu uchwalił długo wyczekiwaną nową ustawę...

Zmiany w prawie oddziałujące...

02 Październik 2019 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

Rząd stawia na PPP

02 Październik 2019 
W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 należy się spodziewać mniejszego dofinansowania...

Zmiany w prawie oddziałujące na zamówienia publiczne

02-10-2019

W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r., poz. 1751) dotychczasowy tzw. mechanizm odwróconego obciążenia w zakresie towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług został zastąpiony tzw. mechanizmem podzielonej płatności.

Przepisy przejściowe zawarte w art. 15 ww. ustawy wskazują, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiot był objęty zakresem załącznika nr 15, wszczętymi przed dniem wejścia w życie ustawy zamawiający będzie miał obowiązek wezwania wykonawców, którzy – składając oferty – poinformowali, zgodnie z art. 91 ust. 3a pzp, że wybór ich ofert będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o VAT, do podania:

1) informacji dotyczącej możliwości powstania u wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach;

2) nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku;

3) kwoty podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie wynika to z treści złożonej oferty.

Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności – zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług.

Artykuł 15 ww. ustawy ma również zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Kwota wynagrodzenia wykonawcy z tych umów ma ulec podwyższeniu o kwotę VAT, którą wykonawca obowiązany będzie rozliczyć w miejsce zamawiającego na podstawie przepisów tej ustawy (tylko w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę po dniu wejścia w życie ustawy).

Wspomniana ustawa wprowadza także nowy rodzaj decyzji wydawanej na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług – wiążącą informację stawkową (WIS), która jest wydawana na wniosek m.in. zamawiającego – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Wspomniane wyżej przepisy wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

We wrześniu zaczęły ponadto obowiązywać:

1) ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU poz. 1564), która w zakresie przepisów przejściowych weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.;

2) ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (DzU poz. 1572), która weszła w życie z dniem 5 września 2019 r.,

których przepisy również oddziałują na prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na umowy w sprawach zamówień publicznych. Źródło: uzp.gov.pl

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne